IT akadémia

Od školského roku 2017/2018 sa podpisom zmluvy naša škola stala partnerom projektu IT akadémie, čím získavame pre našich študentom prístup k novým materiálom z oblasti informatiky a participujúcich predmetov: matematika, fyzika, sieťové technológie, tvorba webstránok, programovanie monolitických mikropočítačov, databázové systémy, internet veci … .

Súčasťou projektovej spolupráce je:
• overovanie novovznikajúcich metodík písaných odborníkmi,
• prístup k existujúcim elektronickým vzdelávacím materiálom, ktoré si kladú za cieľ aktualizovať obsah vzdelávania informatických predmetov vzhľadom k reálnym potrebám trhu práce,
• vzdelávanie pre učiteľov,
• zaradenie certifikačného programu ECDL pre našich študentov,
• dostupnosť propagačných aktivít v oblasti IT vzdelávania (projekt IT čajovne, projekt Aj ty v IT – iniciatíva zameraná na propagáciu vzdelávania dievčat v oblasti IT, súťaže pre žiakov – RBA, ROBOCUP, IHRA, 3D tlač, STROM ... ),
• stáže učiteľov informatiky v prostredí IT firiem s cieľom priblížiť vzdelávanie potrebám trhu práce v IT sfére.

Spolupráca našej škole s IT akadémiou pomôže našim absolventom nájsť uplatnenie v oblasti IT, čo je neustále sa rozvíjajúci segment priemyslu na Slovensku s nadštandardným finančným ohodnotením kvalifikovaných pracovníkov.
IT akadémia vytvára spoluprácu vysokých, stredných, základných škôl a aj firiem v IT oblasti.

Partneri IT akadémie:
• Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
• Technická univerzita v Košiciach
• Žilinská univerzita v Žiline
• Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
• Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Ďalšie spolupracujúce subjekty:
• IT Asociácia Slovenska (ITAS)
• Klaster Košice IT Valley
• IT firmy na Slovensku
• Slovenská informatická spoločnosť
• Univerzita Komenského v Bratislave
• Slovenská technická univerzita v Bratislave

Viac informácií o projekte je možné nájsť na www.itakademia.sk

Pripravujem podujatia:
• Popularizačnú prednášku (marec 2020)
• Workshop : 3D tlač (marec 2020)
• IT krúžok pre žiakov ZŠ a ŠŠ (marec 2020)

Školský rok 2019/2020:
Konferencia pre učiteľov SŠ vo Vysokých Tatrách
Overovanie metodiky v predmete fyzika

Prebieha overovanie metodík:
• Fyzika
• Databázy
• Informatika SŠ
• Internet veci
• Programovanie webových stránok
• Sieťové technológie 1
• Sieťové technológie 2
• Sieťové technológie 4
• Tvorba a prezentácia dát
• Získanie medzinárodného certifikátu ECDL pre žiakov SŠ

Školský rok 2018/2019:
Overovanie nového predmetu Internet veci
Získanie medzinárodného certifikátu ECDL pre žiakov SŠ
Overovanie predmetu Sieťové technológie 1

Školský rok 2017/2018:
Overovanie metodiky v predmete fyzika