Výchovný poradca

„Výchovný poradca Ti pomôže otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíš Ty sám.“
/Asociácia výchovných poradcov/

výchovný poradca: Ing. Mária Slaviková
konzultačné hodiny: utorok od 9:30 do 14:05, kabinet č. 303 /druhé poschodie/
email: slavikova@spsknm.sk
telefón: 041 / 4207426

Hlavné činnosti výchovného poradcu v strednej škole:
1) poradenská činnosť – poradenstvo v otázkach výchovy a vzdelávania, profesijnej orientácie a v oblasti prevencie delikventného a problémového vývinu detí a mládeže,
2) konzultačná činnosť – zameraná na poskytovanie konzultácií žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov a poskytovanie informácií o formách štúdia na vysokých školách a možnostiach voľby povolania,
3) koordinačná činnosť – sprostredkovanie prepojenia školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti a mládež a poskytovanie metodickej pomoci pedagogickým zamestnancom.

Informácie pre učiteľov a žiakov
Informácie pre rodičov