SOČ

!! DOKUMENTY K SOČ !!

 1. V zozname pribudla ukážka vzorového textu SOČ.
 2. Bol pridaný dôležitý dokument s informáciami, pokynmi a radami pre riešiteľov SOČ.
 3. Dokumenty boli aktualizované pre školský rok 2010-2011.


Rýchlokurz sočkáraOBSAH:


PODMIENKY ÚČASTI:
 1. prispievať k vyhľadávaniu talentovaných žiakov stredných škôl,
 2. podporovať odborný rast žiakov vo vybranom odbore,
 3. rozvíjať tvorivé odborno-technické a odborno-praktické schopnosti žiakov,
 4. viesť žiakov k aktívnemu riešeniu problémov a problémových úloh,
 5. prispievať k schopnosti žiakov reálneho sebaposudzovania a priameho porovnávania prezentáciou vlastnej práce a hodnotení prác iných žiakov,
 6. prezentovať obhajobou kolektívnu prácu,
 7. prehlbovať a rozširovať u žiakov všetkých typov stredných škôl ich odborné vedomosti, ich individuálne schopnosti a zručnosti,
 8. podporovať študijnú aktivitu žiakov,
 9. viesť žiakov k schopnosti aplikovať získané vedomosti v praxi,
 10. všestranne rozvíjať a podporovať odborné záujmy žiakov,
 11. prispievať k zmysluplnému a účelnému využívaniu voľného času žiakov,
 12. vytvárať podmienky pre prezentáciu úspešných prác v jednotlivých odboroch v zahraničí.
CIEĽ

Účasť žiakov v súťaži Stredoškolskej odbornej činnosti je dobrovoľná.

Súťažnej prehliadky sa môžu zúčastniť žiaci denného štúdia strednej školy (nie pomaturitného) v ktoromkoľvek z odborov, na základe vlastného záujmu s individuálnou alebo kolektívnou prácou, ktorá sa zaoberá riešením prírodovedných, technických, spoločenských a iných problémov.

Na školskú súťažnú prehliadku sa jednotlivec alebo kolektív môže prihlásiť:

 1. s riešením problému alebo úlohy, ktoré spracuje písomne v úradnom jazyku,
 2. s návrhom technického zariadenia, resp. časťou funkčného modelu alebo zariadenia a pod., ktoré vyhotoví aj písomnou časťou práce,
 3. s návrhom učebnej pomôcky s didaktickým využitím, ktorý vyhotoví aj písomnou časťou. Návrh učebnej pomôcky by mal byť časťou príloh.
 4. Účasť na súťažnej prehliadke je podmienená skorým odovzdaním riadne vyplnenej prihlášky, odovzdaním písomnej práce, resp. návrhu zariadenia.

Práce postupujú priamo zo školského kola súťažnej prehliadky do krajského kola súťažnej prehliadky. Len v prípade, ak sa v príslušnej oblasti uskutoční regionálne súťažné kolo, musia sa práce zo školského súťažného kola z tejto oblasti zúčastniť regionálneho súťažného kola. Najlepšie práce z nižšieho kola súťažnej prehliadky postupujú do vyššieho kola súťažnej prehliadky na základe rozhodnutia odbornej hodnotiacej komisie podľa postupového kľúča. Postupový kľúč určuje Ústredná komisia Stredoškolskej odbornej činnosti. Prácu nie je možné zaradiť do iného odboru, ako uviedol jej riešiteľ v prihláške.
Za správnosť zaradenia práce do príslušného odboru je zodpovedný riešiteľ.

Prácu v jednotlivých súťažných prehliadkach obhajuje len jeden riešiteľ, a to aj v prípade kolektívnej práce (poverený riešiteľským kolektívom).

NÁLEŽITOSTI A PODMIENKY ODOVZDÁVANEJ PRÁCE

Neoddeliteľnou súčasťou odovzdávanej práce je:

 1. prihláška s anotáciou práce (t.j. stručný obsah a popis riešenia, ktorý musí byť spracovaný tak, aby bol použiteľný k publikovaniu, rozsah anotácie je vymedzený rubrikou na prihláške). V prihláške musí byť čitateľne uvedené celé meno a priezvisko autora resp. autorov, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu, adresa školy a bydliska, jazykové znalosti, číslo odboru, prípadne telefónny kontakt. Vzor prihlášky si môžete pozrieť tu.
 2. Odborný posudok obsahuje zhodnotenie odbornej úrovne práce. V odbornom posudku musí byť jednoznačne uvedené, či práca obsahuje samostatné myšlienky, alebo či sa jedná o zhrnutie známych a už publikovaných skutočností. Odborný posudok musí byť priložený za titulnou stranou. Rovnako musí byť vyhodnotený stupeň samostatnosti autora pri spracovaní práce. Každý odborný posudok musí mať čitateľný podpis i s uvedením funkcie a odborného pracoviska posudzovateľov.
 3. Abstrakt obsahuje hlavné výsledky a závery práce, nemá opakovať to, čo je vyjadrené nadpisom, nemá obsahovať teóriu, úvahy a citácie. Musí sa v ňom vyzdvihnúť dôležitosť a význam získaných informácií, ich využitie v praxi. Abstrakt je zrkadlom práce, slúži na zostavovanie zborníkov a anotácií. Preto mu treba venovať náležitú pozornosť a vyzdvihnúť v ňom vlastný autorský podiel. Informácie má abstrakt podávať vecne a zrozumiteľne. V žiadnom prípade nesmie byť dlhší ako jedna strana, ale doporučený rozsah je 20 – 25 riadkov.
 4. Práca sa predkladá v troch vyhotoveniach v úradnom jazyku nesmie byť na voľných listoch. Materiály, resp. prílohy, ktoré sa nedajú predložiť v troch vyhotoveniach, musia byť priložené k originálu práce (vrátane spracovaného programu) a originál musí byť zreteľne označený ako výtlačok č.1.
ŠTRUKTÚRA PRÁCE
 • Obal
 • Hlavné kapitoly
 • Názov – titulná strana
 • Obsah
 • Úvod
 • Metodika
 • Teoretické východiská
 • Vlastná práca – výsledky
 • Diskusia
 • Záver
 • Resumé
 • Zoznam použitej literatúry
 • Poďakovanie
 • Prílohy

TITULNÁ STRANA
Na titulnej strane práce Stredoškolskej odbornej činnosti musia byť uvedené tieto údaje:

 • súťažný odbor
 • názov práce
 • text: Stredoškolská odborná činnosť
 • meno autora alebo každého člena autorského kolektívu v abecednom poradí
 • ročník štúdia, názov a adresa školy (stačí mesto), z ktorej autor pochádza
 • meno konzultanta (uvádza sa s titulmi)
 • miesto a rok napísania práce (uvádza sa jedno mesto a jeden rok, kedy bola práca dokončená, napríklad Bratislava 2004)

Názov prezentuje prácu a preto by mal vystihovať jej zameranie alebo problém, na ktorý sa zameriava. Názov musí súvisieť a zodpovedať obsahu práce a musí byť terminologicky správny. Zo skúseností môžeme poradiť, že nie vždy je prvý návrh pre názov práce ten najlepší.

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Čestné vyhlásenie je samostatný list, na ktorom sa uvádza vyhlásenie autorov o tom, že prácu vypracovali samostatne. Spravidla ide o formuláciu: „Prehlasujem(e), že prácu na tému „Názov práce“ sme vypracoval(i) samostatne a s použitím uvedenej literatúry.“ Autori musia čestné prehlásenie vlastnoručne podpísať.

OBSAH

Obsah sa uvádza na začiatku práce. Sú v ňom prehľadne uvedené názvy kapitol, ktoré práca obsahuje spolu s číslom, ako je číslo strany. Kapitoly číslovať veľkými arabskými číslicami /vzor: 1. Názov kapitoly/. Podkapitoly značiť /vzor 1.1. Názov podkapitoly/.
Prvou číslovanou stranou práce býva väčšinou obsah /strana číslo 1/, poslednou zoznam použitej literatúry. Ak je potrebné prílohy majú vlastné číslovanie.

ÚVOD
Obsahuje stručný úvod do problematiky – dôvod, prečo sa autor rozhodol vypracovať Stredoškolskú odbornú činnosť na danú tému. Stanovuje cieľ práce a čomu má práca slúžiť. Má sa v ňom presne vymedziť problém, ktorým sa práca zaoberá. V úvode nie je potrebné rozvíjať teoretické informácie, má byť stručný a výstižný a má prezentovať nasledujúci obsah práce. Doporučený rozsah je jedna až jeden a pol strany.

METODIKA

V metodike autor definuje postup a metódy spracovania. Stručne sa opíšu pracovné postupy, prístrojová technika (značka, výrobca, parametre prístroja) a podmienky, v ktorých sa informácie získavali. Je to dôležité najmä pri používaní experimentálnych techník. Prehľadne, ale podrobne sa v nej uvádza súbor vzoriek, miesto a spôsob ich odberu. Metodika musí byť písaná tak, aby si čitateľ vedel urobiť verný obraz o spôsobe autorovej práce a predstavu o tom, nakoľko môže porovnávať jeho výsledky s výsledkami iných autorov. Pri úplne prebranej metodike sa musí uvádzať autor, ktorý ju pred vami už použil. Podľa informácií v metodike by sa mali dať uskutočnené merania a pokusy presne zopakovať.

TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ

(Kapitola môže mať aj iný názov, napríklad všeobecná charakteristika, teoretická analýza problematiky a pod.) Teoretická časť čitateľa stručne informuje o poznatkoch, ktoré boli v danej oblasti už publikované. V tejto časti sa používa množstvo citácií a prebraných informácií od rôznych autorov, preto by sa malo pri každej z nich uvádzať, odkiaľ pochádza (pozri kapitoly: Zoznam použitej literatúry a Ako citovať literatúru). V teoretickej časti by sa mali uvádzať len informácie, ktoré s riešenou problematikou priamo súvisia. Doporučený rozsah teoretickej časti pre práce Stredoškolskej odbornej činnosti je do 5 strán.

VLASTNÁ PRÁCA – VÝSLEDKY

Ťažisko vlastnej práce tvoria výsledky. V tejto časti sa nachádzajú len vlastné výsledky, zistenia a pozorovania. Výsledky meraní a stanovení je vhodné spracovať do tabuliek a grafov (pozri časť tabuľky a grafy). Pozorovania je vhodné doplniť nákresmi, mapami a fotografiami. Rozsiahlejšie tabuľky a grafy sa obyčajne umiestňujú do príloh, pričom v texte sa musia nachádzať odkazy na ne. Údaje uvedené v tabuľke alebo grafe sa nemusia nachádzať aj v texte. Výsledky sa majú podávať stručne zrozumiteľne a prehľadne. Na tie najdôležitejšie musí byť čitateľ textom upozornený. Inak sa údaje nekomentujú. V tejto časti by sa nemali vyskytovať úvahy a porovnania s inými autormi.

DISKUSIA

(Kapitola môže mať aj iný názov, napríklad vystihujúcu podstatu alebo riešenie problému).
V diskusii sa interpretujú výsledky hlavne tie, ktoré majú veľký význam vo vzťahu k riešenému problému. Diskusia musí priniesť odpovede na otázky a ciele vytýčené v úvode. V tejto časti autor vyjadruje svoje názory a postrehy k skúmanej problematike. Výsledky porovnáva s literatúrou a vyslovuje z nich vlastné závery – dedukcie. Medzi ne patrí aj konkrétne vlastné riešenie alebo vlastný návrh na vyriešenie problému, ktorý práca sleduje. Tieto časti treba osobitne vyzdvihnúť, napísať, ako by sa dali vaše vlastné návrhy či poznatky uplatniť v praxi.

ZÁVER

Záver stručne zhodnocuje dosiahnuté výsledky a splnenie vytýčených cieľov, zdôrazňuje nové odlišné fakty, ich objektivitu, význam a možnosti využitia v praxi. Nemá obsahovať rozbory a štúdie, ktoré patria do diskusie. Záver prezentuje autorov názor na daný problém a jeho riešenie. Musí vyzdvihovať prínos jeho návrhov a poukázať na spôsob ich realizácie. Záver by mal načrtnúť ďalšiu perspektívu práce v danej problematike so získanými poznatkami. Doporučený rozsah je jedna až jeden a pol strany.

ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY

Ide o zoznam použitej, nie naštudovanej literatúry. Pomocou neho sa má záujemca dostať k pôvodným prameňom, ktoré boli citované v práci a nie presvedčiť o autorovom teoretickom rozhľade. V zozname použitej literatúry sa teda uvádza iba literatúra citovaná v texte. Zoznam musí byť v abecednom poradí.

POĎAKOVANIE

Môže byť súčasťou práce (v úvode alebo na samostatnom liste), je to na rozhodnutí autora. V súčasnosti sa stále viac preferuje umiestnenie poďakovania pod zoznam použitej literatúry. Má byť stručným poďakovaním tým, ktorí pomohli autorovi s vypracovaním práce. Ide hlavne o odbornú konzultačnú pomoc a pomoc pri zhromažďovaní a vyhodnocovaní údajov.

PRÍLOHY

Pri písaní práce sa všetky netextové časti (tabuľky, grafy, mapy, fotografie, ...) umiestňujú do príloh a sú uvedené na zozname príloh. Tie sú podľa potreby rozčlenené na jednotlivé časti (poradie nie je fixné, väčšinou sa však tabuľky a grafy umiestňujú do prednej časti a fotodokumentácia na koniec príloh).

 • Funkčné modely a technické zariadenia
 • Nákresy (Ilustrácie)
 • Tabuľky
 • Grafy
 • Mapy
 • Fotodokumentácia a iný dokumentačný materiál
 • Ostatné teoretické kapitoly a všeobecné informácie

Funkčné modely a technické zariadenia

V technických odboroch býva často najpodstatnejšou časťou práce model, funkčný celok alebo technické zariadenie, trojrozmerná alebo dvojrozmerná učebná pomôcka a pod. Funkcia, činnosť a remeselnosť prevedenia sú kvalitatívne znaky práce. Každé takéto zariadenie musí spĺňať podmienky na bezpečnú činnosť podľa STN.

Nákresy (Ilustrácie)

Nákresy sa označujú v texte skratkou Obr. X (obrázok), Fig. X (figgure). Systém však musí byť jednotný a tak sa skratky v jednej práci nesmú kombinovať. Každý nákres musí mať samostatný nadpis a ak je potrebné aj legendu a grafickú mierku. V prípade, že nejde o vlastnú ilustráciu, musí byť uvedený autor alebo zdroj, z ktorého je prebraná. Pri popisoch, ktoré sa nachádzajú priamo v obrázku, nesmie byť použité písmo menšie ako 1,6 mm alebo 6 bodov (aby aj pri kopírovaní bolo čitateľné). Ilustrácie majú byť prehľadné a zrozumiteľné, ale ak je to možné, vyhýbať sa rôznym farbám, pretože tie sa kopírovaním práce stratia (odporúčajú sa rôzne druhy výplní, šrafovanie). Pokiaľ sa ilustrácia nachádza v texte (alebo väčšinou aj v príkladoch), nadpis a popis sa píše pod ňou.

Tabuľky
Do tabuľky sa zoraďujú údaje vtedy, ak ich nie je možné prehľadne uviesť v texte. Označujú sa skratkou Tab. X (tabuľka, table). Každá tabuľka musí mať hore umiestnený nadpis, prípadne stručný sprievodný text. Ak je potrebná legenda, umiestňuje sa pod tabuľku. Pri uvádzaní analýz sa uvádza tiež pracovisko, kde bola analýza robená, prípadne analytik a použitá metóda (tieto údaje by mali byť uvedené aj v metodike). Údaje uvedené v tabuľkách sa nemusia opakovať v texte a grafoch. Keď ide o väčšiu tabuľku, svojim vnútorným usporiadaním by mala zodpovedať šírke strany.

Grafy a diagramy

Grafy a diagramy sú obdobou tabuľkového zápisu, avšak na ich znázorneniach sa mnohé javy a zistenia dajú veľmi prehľadne demonštrovať. Pre čitateľa sú veľmi zaujímavé (pozri kapitolu „Ako zaujať formou práce“) a očakáva, že sa z nich dozvie dôležité informácie. Tak treba aj grafy koncipovať. Majú byť pekné, ale zároveň jednoduché, prehľadné a presné. Ak je to možné, uprednostňujú sa čierno-biele dvojrozmerné grafy. Údaje uvedené v presnom grafe sa už nemusia uvádzať do tabuliek. V texte sa grafy označujú slovom Graf X. Každý graf má mať nadpis a prípadný sprievodný text. Písmo použité na popisy v grafe nesmie byť menšie ako 1,6 mm alebo 6 bodov. Časti tabuľky a grafy je možné v prípade potreby zlúčiť.

Mapy

Pri mapových prílohách je vhodné voliť jednotné vysvetlivky. Každá mapa musí obsahovať názov, grafickú mierku (môže byť doplnená aj číselnou), hlavné orientačné body (kóta, sídlo, tok) a označenie severu. Dôležitá je autorizácia mapy. Odporúča sa zjednodušený mapový výstup skúmanej oblasti. Skôr ako kopírovanie farebných kartografických materiálov sa odporúča vyhotoviť zjednodušený nákres danej oblasti prekreslením z mapového podkladu.

Fotodokumentácia a iný dokumentačný materiál

Pri fotodokumentácii musí mať každá fotografia vlastné označenie, nadpis, prípadne sprievodný text a meno autora snímku. Často sa odporúča napísať aj dátum vyhotovenia. Fotografie musia byť ostré, kontrastné, kontrastné a vyhotovené na lesklom papieri. Oveľa výhodnejšie ako vlepovať fotografie je umiestniť ich do príloh pomocou priesvitných fotorožkov. Jednotlivé listy by sa nemali fotografiami preplňovať, odporúčané sú 2 fotky 9×13 na 1 stranu. Práca môže byť doplnená ďalším dokumentačným materiálom ako napríklad zbierka prírodných materiálov, korenín, skamenelín, biomateriálu, ale aj technické výkresy a katalógy.

Ostatné teoretické kapitoly a všeobecné informácie

Vysvetľujúca základná teória, systematika a zložité rozčlenenia prebrané z literatúry môžu byť pre informáciu čitateľa umiestnené do príloh. V teoretickej časti a metodike by zaberali zbytočné miesto. V týchto kapitolách sa môže nachádzať odkaz na ne. V tejto časti je ďalej potrebné uvádzať (pokiaľ si to práca vyžaduje) technické parametre. To znamená, zoznam nameraných hodnôt daných veličín na konkrétnom vyhotovenom výrobku alebo zariadení a zoznam použitých súčiastok, konštrukčných dielov, položiek to znamená, uviesť všetky komponenty, z ktorých pozostáva technické zariadenie, presné podrobné špecifikovanie súčiastok, materiálov, konštrukčných prvkov, blokov...

ROZSAH PRÁCE

Rozsah práce Stredoškolskej odbornej činnosti sa odporúča 10 až 20 strán. Práce tohto druhu v zahraničí bývajú často limitované na 20 strán textu, vrátane zoznamu použitej literatúry. Ide však iba o text, všetky tabuľky, grafy, mapy, nákresy, obrázky a fotografie sa umiestňujú do jednotlivých častí príloh, ktoré limitované nie sú.

AKO CITOVAŤ LITERATÚRU

Bibliografická citácia je súhrn údajov o citovanej publikácii alebo jej časti, ktorý umožňuje jej identifikáciu.
Podľa druhu citovaných publikácií, alebo ich častí sa najčastejšie rozoznávajú tieto citácie:

 • citácia monografie (jednozväzkové dielo)
 • citácia viaczväzkového diela ako celku
 • citácia state (príspevku, článku) v zborníku
 • citácia článku v časopise
 • citácia výskumnej, vývojovej práce a pod.
 • citácia dizertačnej, rigoróznej, diplomovej práce

Podľa rozsahu v citácii sa rozoznávajú tieto druhy:

 1. skrátená citácia obsahuje minimálne údaje nevyhnutné na identifikáciu publikácie, alebo jej častí
 2. základná citácia obsahuje údaje potrebné na identifikáciu publikácie, alebo jej časti a na poskytnutie základnej predstavy o jej rozsahu
 3. rozšírená citácia obsahuje všetky údaje základnej citácie a naviac doplnkové údaje, ktoré slúžia na rozšírenie informácie o citovanej publikácii, alebo jej časti

Zvolený druh citácie je potrebné v tej istej publikácii dôsledne dodržiavať.

ZÁSADY UVÁDZANIA JEDNOTLIVÝCH ÚDAJOV

Meno autora

Priezvisko, krstné meno či mená (možno uviesť iba iniciály), uvádzať podľa možnosti v pôvodnom tvare. Ak sa uvádza v origináli inak ako latinkou, používa sa transliterácia podľa platných predpisov. Tituly a hodnosti autorov sa neuvádzajú. Ak prácu napísali dvaja až traja autori, v citácii sa uvádzajú všetci v poradí priezvisko a krstné meno ako u prvého autora a medzi mená jednotlivých autorov sa dáva čiarka, prípadne pomlčka. Ak je viac autorov ako traja, je možné podľa potreby uviesť mená všetkých, alebo iba meno prvého autora a za ním uviesť „a kol.“, alebo „ai“, alebo „et al“.

Názov
Uvádza sa v jazyku citovanej publikácie (podľa potreby sa transliteruje do latinky). Ak sa originálny názov dopĺňa prekladom, uvádza sa tento v hranatej zátvorke (pri písaní na stroji použiť lomítko). Pri anonymných publikáciách uvádzaných názvom Zborník, Práca a pod., sa za tento názov publikácie uvádza v zátvorke i názov vydávajúcej inštitúcie, ak nie je uvedená ako vydavateľ.

Poradie a miesto vydania. Názov vydavateľstva.
Píšu sa vždy v jazyku a pravopise (podľa potreby sa transliterujú). Poradie vydania sa píše arabskými číslicami.

Rok vydania
Píše sa vždy arabskou číslicou. Ak sa v diele neuvádza, v hranatej zátvorke sa uvedie približný odhad vročenia alebo skratka B. r. Pri viaczväzkových dielach sa zaznačí vročenie prvého a posledného zväzku.

Ročník a číslo periodika
Píše sa vždy arabskou číslicou a podčiarkne sa plnou čiarou. Číslo periodika sa rovnako píše arabskou číslicou. Ak ide o dvojčíslo, medzi obe čísla sa píše lomítko.

Údaje o rozsahu
Počet strán – posledná očíslovaná strana a písmeno s.
Stránky – písmeno s. a uviesť všetky stránky, na ktorých sa text nachádza.

Príklady

 1. Citácia monografie:

Skrátená citácia:
SPUSTOVÁ, V. – DZÚRIK, R.: Renálna insuficiencia, 1.vyd.Martin 1992

Základná citácia:
SPUSTOVÁ, V. – DZÚRIK, R.: Renálna insuficiencia, Patogenéza, prevencia a terapia metabolických porúch. 1. vyd. Martin, Osveta 1992

 1. Citácia viaczväzkového diela:

Skrátená citácia:
VADEMECUM zahraničných přípravku registrovaných v ČSFR. 1.vyd.Praha 1990. 2. zv.

Základná citácia:
VADEMECUM zahraničných přípravku registrovaných v ČSFR. I. sv. A-N, II. sv. O-Z. 1.vyd. Praha, Medika 1990. 2. zv.

 1. Citácie state (príspevku, článku) v zborníku:

Skrátená citácia: (údaje: priezvisko s iniciálkou krstného mena autora, resp. mien autorov s pomlčkami medzi menami, dvojbodka, názov state, bodka, názov zborníka za slovom In:, bodka, ročník (zväzok), bodka, miesto vydania, rok vydania, čiarka, prvá strana state za písmenom s., bodka)
Řezníček, J.: Hypertenzia pri chorobách obličiek. In: Klinická urológia. 1.vyd.Martin 1990, s.485

Základná citácia: (údaje: priezvisko, čiarka, iniciálka krstného mena, bodka, dvojbodka, názov state, bodka, názov zborníka za slovom In:, bodka, ročník (zväzok), bodka, meno redaktora jednorázovo vydaného zborníka, bodka, miesto vydania, čiarka, nakladateľ, rok vydania, čiarka, rozsah strán za písmenom s., medzi číslicami pomlčka, bodka)

Řezníček, J.: Hypertencia pri chorobách obličiek. In: Klinická urológia. V. Zvara – J. Kučera – M. Horňák a kol. 1.vyd.Martin, osveta 1990, s.485-488

 1. Citácia článku v časopise:

Skrátená citácia:(údaje: priezvisko, čiarka, iniciálka krstného mena, bodka, čiarka, ročník (zväzok), čiarka, rok vydania, čiarka, číslo, iba ak nie je ročník stránkovaný priebežne, čiarka, prvá strana článku za písmenom s.)
LEHNER, M.: Verbruhungen and Verbrennungen im Kindersalter, Dtsch. Krakenpflg. Ztsch., 45, 1992, s.772

Základná citácia: (údaje: priezvisko, čiarka, iniciálky krstného mena, bodka, dvojbodka, názov článku, bodka, názov časopisu, čiarka, ročník (zväz LEHNER, M.: Verbruhungen and Verbrennungen im Kindersalter, Dtsch. Krakenpflg. Ztsch., 45, 1992, č.11, s.772-777

Odkaz na citáciu

Od bibliografickej citácie sa odlišuje odkaz na citáciu. Rozumie sa pod ním odvolanie sa na citáciu v texte uvedenej na inom mieste – pod čiarou, alebo v zozname literatúry na konci kapitoly, knihy, článku a pod.
Citáciu možno umiestniť:

 • na konci textu
 • na konci článku
 • v poznámke pod čiarou kapitol, alebo celej publikácie
 • priamo v texte
 • čiastočne v texte a čiastočne pod čiarou

Spôsob umiestnenia citácie musí byť v tej istej publikácii jednotný!

Ak sa neuvádza citácia priamo v texte, použije sa odkaz na citáciu, ktorý má dve základné formy:

 1. poradové číslo, pod ktorým sa uvádza citácia pod čiarou, alebo v zozname literatúry na konci textu či práce.
 2. priezvisko autora (autorov) a rok vydania, pričom sa rok vydania a meno autora podľa kontextu
  oddeľuje od ostatného textu zátvorkou (STRNOVÁ, 1992)

Ak sa tá istá publikácia cituje bezprostredne za sebou viackrát, namiesto opakovania celej citácie možno použiť výraz „tamtiež“ doplneného číslom stránky.

Citáty sú doslovné reprodukcie cudzieho textu. Citáty sa dávajú do úvodzoviek a nič sa z nič nemôže vynechať alebo zmeniť. Používajú sa vtedy, ak vyjadrujú určitú myšlienku tak jasne, že to už jasnejšie povedať nie je možné, ak prispievajú k výstižnej formulácii záverov alebo zovšeobecnenia určitej myšlienky. Parafrázovanie je voľnejšie reprodukovanie myšlienky, ktoré nesmie skresliť zmysel myšlienky. Pri každej citácii, parafrázovaní je potrebné uviesť prameň, pretože v opačnom prípade ide o krádež.

AKO ZAUJAŤ FORMOU PRÁCE

Okrem súťaže Stredoškolskej odbornej činnosti je málo pravdepodobné, že ak sa s prácou dostanete najprv zachytí tabuľky a nákresy v prílohách.

 1. Na ich základe začne hľadať vysvetľujúce informácie v abstrakte,
 2. až potom si začne čítať úvod, záver a metodiku, výsledky a nakoniec ostatné časti práce.
 3. V prípade, že práca je zameraná na praktický výrobok zaujme predovšetkým vonkajším vzhľadom a dizajnom.
FORMÁLNA ÚPRAVA PRÁCE

Práca Stredoškolskej odbornej činnosti sa píše na biely papier formátu A4. Práca má byť zviazaná rozoberateľnou väzbou (napr. Text je potrebný. Každá strana okrem titulnej a čestného prehlásenia je označená číslom. Práca má byť pravopisne bezchybná a terminologicky správna.

KDE SA ROBIA NAJČASTEJŠIE CHYBY

V písomnej práci:

 • záver je filozofický, prípadne nesúvisí s problémom riešeným prácou z trojrozmerných grafov sa nedajú vyčíta objektívne informácie
 • teoretická časť je príliš podrobná a tvorí podstatu práce
 • pri fotografiách nie je uvedený autor alebo zdroj, prípadne nemajú ani nadpis, nesúvisia s prácou
 • pravopisné chyby
 • citácia v texte

Pri obhajobách:

 • príliš dlhá videoprojekcia
 • zdĺhavé opakovanie teórie uvedenej v práci
 • príliš stručné, alebo naopak príliš dlhé (a nie priame) odpovede na otázky komisie
 • nevyzdvihovanie podielu vlastnej práce
OBHAJOBY PRÁCE

Prehliadky prác Stredoškolskej odbornej činnosti sa uskutočňujú formou verejnej obhajoby pred odbornou komisiou. Obhajoby sú neoddeliteľnou súčasťou prehliadok Stredoškolskej odbornej činnosti. Bez obhajoby nie je možný postup do vyšších kôl.

Obhajoba sa skladá z dvoch častí:

 1. Vlastná obhajoba práce autorom, resp. povereným členom autorského kolektívu, spočíva stručným oboznámením prítomných s obsahom a cieľom práce, postupmi a výsledkami riešenia. Doporučená doba prezentácie vlastnej práce je 5 – 10 minút.
 1. Diskusia, pri ktorej autor odpovedá na otázky odbornej hodnotiacej komisie, prípadne ostatných prítomných.

Celková obhajoba je asi 20 minút.

SÚŤAŽNÉ ODBORY

01 Informatika
02 Matematika a fyzika
03 Geografia, chémia a potravinárstvo
04 Biológia, geológia
05 Stavebníctvo, architektúra a priemyselný dizajn
06 Zdravotníctvo
07 Ekológia, poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo
08 Politológia, právne vedy a EÚ

09 Strojárstvo, hutníctvo a doprava
10 Voľný čas
11 Elektrotechnika, elektronika a energetika
12 Mikroprocesorová, výpočtová a telekomunikačná technika
13 História
14 Učebné pomôcky
15 Ekonomika a riadenie
16 Kultúra, umenie, umelecká a odevná tvorba
17 Pedagogika, psychológia a sociológia