História školy

    V roku 1950 bol vybudovaný a daný do prevádzky Závod presného strojárstva v Kysuckom Novom Meste. Tak sa toto mesto stalo popri Čadci druhým priemyselným centrom Kysúc. Závod potreboval väčší počet technických kádrov, a preto bola v roku 1950 zriadená Majstrovská škola strojnícka pri Závode presného strojárstva v Kysuckom Novom Meste. 1. októbra 1950 si 25 pracovníkov ZPS v Kysuckom Novom Meste začalo rozširovať svoje vedomosti a prehlbovať svoje schopnosti v 2-ročnom štúdiu. Vedúcim tejto závodnej školy bol František Piják.


Vlastné dejiny školy začínajú školským rokom 1951 - 1952

    Z poverenia SNR odboru školstva sa škola osamostatnila a stala sa školou štátnou. Dostala názov Vyššia priemyselná škola strojnícka v Kysuckom Novom Meste. Prvý učiteľský zbor tvorili : Rudolf Mičuda - riaditeľ školy, Karol Abkarovič, Ľudovít Čápka a Anton Rajman. Vyučovanie zabezpečovalo aj 15 externých učiteľov a 4 majstri zo ZPS, ktorí viedli dielenské vyučovanie. Od februára 1952 pre pracujúcich ZPS zabezpečovala vzdelanie Večerná priemyselná škola pre pracujúcich pri VPŠS v Kysuckom Novom Meste. Škola bola umiestnená v budove strednej školy. S pribúdajúcimi rokmi sa rozšíril počet tried, a tým aj učiteľský zbor. Od školského roku 1953-1954 dostala škola vlastnú budovu bývalej národnej školy pri železničnej stanici. Priestory pre dielenské vyučovanie boli prenajímané od iných inštitúcií. V roku 1955 školu opúšťajú jej prví absolventi.

    Od školského roku 1957-1958 školu vedie v poradí druhý riaditeľ - Ing. Juraj Slotík. Škola zápasí s vyučovacími priestormi.

    K 10. výročiu existencie dostala dar - bývalú budovu SVŠ na Vajanského ulici, čím sa vylepšili výchovno-vyučovacie podmienky. Tretím riaditeľom v histórií školy sa stal Ing. Nikodém Jendrušák, ktorý v tejto funkcii pracoval od 1.9. 1963 do 30. 6. 1988. V roku 1957 mala škola už názov Stredná priemyselná škola strojnícka v Kysuckom Novom Meste. Triedy pribúdali a opäť nastala stiesnenosť. V novembri 1967 bol položený základný kameň pre výstavbu areálu SPŠS v Kysuckom Novom Meste na Nábrežnej ulici.

    V roku 1977 sa začalo vyučovať v nových priestoroch i keď školský areál bol úplne dobudovaný až v roku 35. Výročia existencie školy. Od šk. roku 1984-1985 sa otvoril ďalší študijný odbor - Automatizačná technika a škola ma názov : Stredná priemyselná škola v Kysuckom Novom Meste. Študijný odbor automatizačná technika bol zmenený na : Slaboprúdová elektrotechnika a neskôr na elektrotechniku. Štvrtým riaditeľom školy v období od 1. 9. 1988 do 31. 12. 1989 bol Ing. Miroslav Hlad. Od 1. 1. 1990 pracoval v tejto funkcii Ing. Viktor Kais. V roku 1993 pribudol vo vyučovaní ďalší odbor : Technické a informatické služby a od roku 1995 sa začal vyučovať aj študijný odbor Mechatronika. V šk. roku 1998-99 bola otvorená Obchodná akadémia, ktorú riadi vedenie SPŠ.

    V roku 2001 pribudol vo vyučovaní, zatiaľ na Slovensku nový, študijný odbor Technické lýceum. V roku 2002 bol do funkcie riaditeľa zvolený Ing. Alexander Orlinský a od roku 2007 je riaditeľom školy Ing. Milan Válek

    Za 54 rokov trvania Stredná priemyselná škola v Kysuckom Novom Meste vychovala tisícky stredne odborných kádrov, z ktorých mnohí našli uplatnenie v technicko-priemyselnej, vedecko-technickej i hospodársko-ekonomickej oblasti. Veľa absolventov pokračovalo v štúdiu na vysokých školách a niekoľkí z nich doplnili potom profesorský zbor.Bohatá bola mimo vyučovacia a mimoškolská činnosť. Svoje schopnosti, nadanie a záujmy si mohli študenti prehĺbiť v bohatej záujmovej činnosti v krúžkoch s rôznym zameraním.

    Študenti školy dosahovali pozoruhodné výsledky v súťažiach i v stredoškolskej odbornej činnosti v rámci okresu, kraja i celého Slovenska.K SPŠ od jej vzniku patril aj domov mládeže, v ktorom našli ubytovanie študenti zo vzdialenejších trvalých bydlísk.
Škola má dobré materiálovo-technické vybavenie pre vyučovanie elektro, ekonomických a strojárskych predmetov, hoci v poslednom období nie sú žiadne finančné prísuny z nadriadených inštitúcií.Študenti školy dosahovali pozoruhodné výsledky v súťažiach i v stredoškolskej odbornej činnosti v rámci okresu, kraja i celého Slovenska.