Prečo u nás

Technické vybavenie školy:

Na výučbu moderných technológií a aplikácie výpočtovej techniky vo vyučovacom procese i v praxi využívame približne 350 počítačov v 14 odborných učebniach zapojených do počítačovej siete. Na jednotlivých počítačoch, ktoré sú pripojené do siete sa vyučuje WINDOWS, AutoCAD 2007, ProEngineer 2006, Inventor8, OrCAD, MS Office (Word, Excel, Acces) a iné. Ďalej je škola vybavená zariadeniami firiem SES, ADON a RC ELEKTRONIKA pre výučbu elektroniky, FESTO pre výučbu pneumatických a hydraulických mechanizmov a Cisco Systems pre výučbu elektronických počítačových systémov. Výborné výsledky nám umožnili stať sa školiacim strediskom pre školy zapojené do projektu Infovek.


Uplatnenie v praxi:

Absolventi našej školy majú veľmi široké možnosti uplatnenia sa v praxi, vďaka tomu, že počas štúdia získajú vedomosti a zručnosti vo svojom odbore i v práci s výpočtovou technikou. Počas štúdia môžu študenti tiež získať skúsenosti so zavádzaním, vedením, prevádzkou i likvidáciou vlastnej na škole založenej skutočnej firmy v rámci predmetu Aplikovaná ekonomika. Jazykovo a odborne zdatní študenti majú možnosť zapojiť sa do medzinárodných projektov a vycestovať do zahraničia na návštevu partnerských škôl v Belgicku a vo Fínsku, prípadne tam vykonať i odbornú prax.

Ďalšími dôvodmi preto, aby ste sa takto rozhodli, sú:

  1. Najlepšia stredná odborná škola podľa úspešnosti absolventov v Žilinskom kraji
  2. Najlepšie stredné školy podľa úspešnosti absolventov
  3. bohatá záujmová mimoškolská činnosť,
  4. možnosť pracovať s výpočtovou technikou aj v popoludňajších hodinách,
  5. možnosť športového vyžitia sa vo dvoch telocvičniach a posilňovni,
  6. možnosť stravovania sa v školskej jedálni, ktorá je súčasťou areálu školy,
  7. možnosť ubytovania v Dome mládeže atď.
  8. Dobrý technik sa má lepšie než vysokoškolák
  9. Vaša TV Čadca
  10. IT firmy chcú upraviť osnovy, aby viac motivovali študentov

Možnosť ďalšieho štúdia:

Absolvent našej školy môže pokračovať v štúdiu na ľubovoľnom type technickej alebo ekonomickej univerzity.