Charakteristika školskej knižnice

Školská knižnica je určená pre učiteľov, študentov a nepedagogických zamestnancov školy.
Nachádza sa na prízemí školy vedľa auly TEI. Knižničný fond tvorí náučná literatúra, odborná a beletria. Nachádza sa tu fond cudzojazyčnej literatúry v anglickom, nemeckom, ruskom a francúzskom jazyku. V knižnici možno využívať knihy, časopisy, počítače s pripojením na internet, kopírovacie a laminovacie služby.