Technické lýceum 3918 M

Profil absolventa:

    Študijný odbor je určený predovšetkým pre študentov, ktorí budú chcieť pokračovať v štúdiu na vysokých školách ekonomického alebo technického smeru. Obsah štúdia sa približuje gymnaziálnemu typu. Má v porovnaní s ostatnými študijnými odbormi vyššiu hodinovú dotáciu všeobecnovzdelávacích a prírodovedných predmetov. Toto umožňuje študentom veľmi dobrú prípravu na prijímacie skúšky na vysokú školu a vytvára predpoklady na jej úspešné ukončenie.
V treťom a vo štvrtom ročníku majú študenti možnosť zvoliť si podľa svojho záujmu zameranie na ekonomiku, elektrotechniku alebo informatiku. Priestor na to vytvára blok voliteľných predmetov, ktorý tvorí približne tretinu z celkového počtu vyučovacích hodín. Absolventi tohto študijného odboru získajú úplné stredné odborné vzdelanie. Po maturite sa budú môcť uplatniť i priamo v praxi v oblasti výpočtovej techniky a informatiky.

Absolvent má:

 1. dva cudzie jazyky ústne i písomne, z toho prvý na úrovni bežnej hovorovej komunikácie, má schopnosť čítať s porozumením a s pomocou slovníka jednoduché odborné texty a firemnú literatúru, druhý jazyk na stredoškolskej úrovni so zvládnutím bežnej komunikácie,
 2. vedieť racionálne, presne a pohotovo robiť numerické výpočty, vedieť pritom využiť grafické metódy a výpočtovú techniku,
 3. princípy matematického modelovania a úlohy z praxe, prípadne fyziky a technických predmetov vie matematicky analyzovať, zapísať pomocou matematickej symboliky a tvorivo ich riešiť voľbou najvhodnejších algoritmov,
 4. prehľad o prírodných zákonoch a javoch, ovláda základné prírodovedné metódy a postupy, vie pracovať s laboratórnou meracou technikou a dodržiava pritom zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia,
 5. pojmy, zákony, princípy a teórie, ktoré tvoria základ fyzikálneho poznávania,
 6. vedieť aplikovať fyzikálne poznatky na riešenie kvantitatívnych a kvalitatívnych úloh z bežného života a technickej praxe,
 7. stavbu a štruktúru látok a zákonitostí medzi štruktúrou a vlastnosťami látok,
 8. ovládať chemické názvoslovie a jeho používanie,
 9. vedieť aplikovať chemické poznatky v iných prírodovedných predmetoch a odbornej časti vzdelávania,
 10. chápať vnútorné súvislosti medzi učivom matematiky, fyziky a technických predmetov, resp. matematiky a ekonomických predmetov.

Absolvent pozná:

 1. základy grafickej komunikácie v technických odboroch, vie čítať a kresliť jednoduché technické výkresy v oblasti strojárstva, elektrotechniky a stavebníctva, vie sa orientovať v technických normách i s ohľadom na normy ISO,
 2. dostatočne rozvinutú priestorovú predstavivosť a schopnosť riešiť úlohy priestorovej geometrie,
 3. vedieť riešiť jednoduché technické problémy a pri získaní a spracovaní nameraných hodnôt vie využiť výpočtovú techniku,
 4. základné pojmy z informatiky, pozná blokovú štruktúru počítača a význam jednotlivých blokov,
 5. používané moderné verzie programov pre písanie textu, kreslenie jednoduchých grafov funkčných závislostí a pozná programy pre hromadné spracovanie údajov,
 6. základné princípy algoritmizácie úloh a pravidlá vyššieho programovacieho jazyka,
 7. základné pojmy a vzťahy z ekonomiky, organizácie a riadenia výroby.

Absolvent vie:

 1. čítať a kresliť jednoduché technické výkresy v oblasti strojárstva, elektrotechniky a stavebníctva,
 2. sa orientovať v technických normách i s ohľadom na normy ISO,
 3. riešiť úlohy priestorovej geometrie,
 4. riešiť jednoduché technické problémy a pri získaní a spracovaní nameraných hodnôt vie využiť výpočtovú techniku,
 5. slovne zadanú úlohu algoritmizovať a napísať program vo vyššom programovacom jazyku.