Strojárstvo 2381 M – automobilový priemysel

Profil absolventa:

    Tento študijný odbor zaznamenal najväčšie zmeny, ktoré sa týkajú predovšetkým obsahu štúdia, hlavne v posilnení zaradenia prác s výpočtovou technikou do všetkých štyroch ročníkov a zaradenie predmetov z oblasti automobilovej konštrukcie a výroby v rámci výbornej spolupráce s KIA Motors Slovakia. Absolventi študijného odboru sú pripravení pracovať v oblasti konštrukcie s grafickým programovým systémom AutoCAD, Inventor a Pro/Engineer Wildfire. Sú pripravení na vykonávanie prác v oblasti technickej prípravy, tvorby technických výkresov a riadenia výroby pomocou počítačov, predovšetkým programovania počítačom riadených CNC obrábacích strojov a v súvislosti s rozmachom automobilového priemyslu sa zaoberajú aj konštrukciou automobilov. Sú pripravení na štúdium na vysokých školách hlavne technického zamerania.

Absolvent má:

 1. potrebnú slovnú zásobu, vyjadrovanie sa v ústnom a písomnom prejave v materinskom jazyku,
 2. slovenskú a svetovú literatúru pre deti, mládež i dospelých,
 3. orientáciu v dejinách slovenského národa a svetových dejinách,
 4. jeden svetový jazyka na takej úrovni, ktorá mu umožňuje bežnú jazykovú komunikáciu s cudzincami a jeho používanie pri vykonávaní profesie,
 5. základy stredoškolskej matematiky a prírodovedných predmetov,
 6. základy ekologických zákonitostí v prostredí a integrácie človeka a prostredia,
 7. základné občianske a právne vedomie,
 8. efektívne využívanie informačných a komunikačných technológii pre získavanie informácií potrebných pre pracovné uplatnenie a celoživotné vzdelávanie.

Absolvent pozná:

 1. odbornú terminológiu typickú pre strojárstvo a ostatnú kovospracujúcu výrobu a využívať všeobecné poznatky, pojmy, pravidlá a princípy pri riešení praktických úloh,
 2. strojové súčiastky a mechanizmy používané v strojárstve,
 3. teoreticky základné strojárske technológie, mať vedomosti o používaných strojoch, nástrojoch a prípravkoch,
 4. prehľad elektrických strojoch, prístrojoch a elektrických zariadeniach používaných v strojárstve,
 5. poznať prehľad o regulačnej a číslicovej technike a o možnostiach automatického riadenia výrobných procesov,
 6. orientáciu v trhovej ekonomike,
 7. zásady ochrany pred účinkom elektrického prúdu a poskytnúť prvú pomoc pri úraze elektrickým prúdom.

Absolvent vie:

 1. zobrazovať strojové súčiastky a jednoduché celky, zhotoviť technické výkresy podľa platných noriem,
 2. konštruovať jednoduché strojárske celky,
 3. ovládať technické výpočty s použitím technických tabuliek a noriem,
 4. ovládať základné zručnosti vo využívaní výpočtovej techniky pri konštruovaní a pri riadení CNC strojov,
 5. používať základné druhy materiálov a polotovarov používaných v strojárstve, ich stavbu a vlastnosti, metódy tepelného spracovania a povrchových úprav,
 6. navrhnúť výrobný postup a potrebné výrobné pomôcky,
 7. urobiť kontrolu rozmerov a tvarov výrobkov a kontrolu kvality vykonaných prác s použitím vhodných meradiel a meracích prístrojov, vykonať a vyhodnotiť základné mechanické a technologické skúšky,
 8. ovládať bežné metódy základných elektrotechnických meraní,
 9. ovládať základné spôsoby ručného a strojového spracovania materiálov,
 10. orientovať sa v trhovej ekonomike a vykonávať základné činnosti súvisiace s podnikateľskou činnosťou,
 11. uplatňovať poznatky a návyky z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a ochrany životného prostredia,
 12. dodržiavať zásady ochrany pred účinkom elektrického prúdu a poskytnúť prvú pomoc pri úraze elektrickým prúdom,
 13. uvedomovať si zodpovednosť za výsledky svojej práce, dodržiavať pracovnú a technologickú disciplínu, samostatne rozhodovať a riadiť menší kolektív pracovníkov.