Prijímacie konanie

Oznámenie o vyhlásení 2. kola prijímacích skúšok

Riaditeľ Spojenej školy v Kysuckom Novom Meste vyhlasuje v zmysle §66 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a po prerokovaní v pedagogickej rade 2. kolo prijímacích skúšok pre naplnenie voľných miest pre školský rok 2017/2018, ktoré sa bude konať 20. 06. 2017 od 8:00 v študijných odboroch:

Organizačná zložka Stredná priemyselná škola denné štúdium

Ing. Milan Valek riaditeľ školy

Vzor testových úloh na prijímacie skúšky zo slovenského jazyka: odkaz pdf
Vzor testových úloh na prijímacie skúšky z matematiky: odkaz pdf