PODNIKÁME ONLINE CEZ E-SHOP projekt

Na základe výzvy na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu -Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2020 vyhlásenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky sa učitelia ekonomických predmetov z odboru logistika zo Strednej priemyselnej školy IT v Kysuckom Novom Meste zapojili do výzvy s projektom


„Podnikáme online cez e-shop“

V rámci výzvy bolo Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v stanovenom termíne predložených 43 projektov. Komisiou bolo vybraných 26 projektov, ktorých poradie, výber a výšku pridelených účelových finančných prostriedkov schválil minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

V rámci projektu sa pedagógovia vzdelávajú prezenčne aj dištančne v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu v súlade s Národným štandardom finančnej gramotnosti 1.2. Realizácia projektu dodržiava nariadenia EÚ a Ministerstva hospodárstva o podpore podnikania online formou. Online podnikanie je jednou z oblastí, v ktorej sa vyskytla potreba vzdelávania pedagógov a následne aj žiakov.

Získané vedomosti a zručnosti aplikujú pri každodenných finančných rozhodnutiach vo svojej pedagogickej činnosti a výchovno-vzdelávacom procese.

Ing. Lenka Mravcová