Biblická olympiáda 2019 - školské kolo

V školskom roku 2019/2020 sa naša škola zapojila do 19. ročníka celoslovenskej Biblickej olympiády, ktorú každý rok organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Konferencia biskupov Slovenska. Cieľom tejto olympiády je výchova k hodnotám a medziľudským vzťahom na základe spoznávania biblických postáv a udalostí. Pre tento ročník boli vybrané tieto knihy Svätého písma: STARÝ ZÁKON: Kniha proroka Jonáša a Exodus a NOVÝ ZÁKON: Evanjelium podľa Jána.

Triedne kolá absolvovalo 310 žiakov v 27 triedach alebo skupinách v rámci hodín Náboženskej výchovy pod vedením p. uč. Milana Neveďala a p. uč. Lenky Mravcovej. Právo na účasť v školskom kole, 11. decembra 2019, mali 17 žiaci. Samotného školského kola sa nakoniec zúčastnilo týchto 14 žiakov, ktorí skončili v nasledovnom poradí, pričom najúspešnejší traja získali právo účasti vo vyššom, dekanátom (okresnom) kole, ktoré sa uskutoční v marci 2020 v Kysuckom Novom Meste:

1. Brusák Matej, III.AM
2. Klimek Daniel, II.CI
3. Bača Marek, III.AM

4. Časnocha Dominik, II.AE
5. Daniel Sýkora, II.AG
6. Szulowski Tobiáš, I.AM
7. Tlacháč Cáceres Josef Stefan, III.BI
8. Vojtík Peter, I.CI
9. Martin Jaroš, II.AI
10. Zachveja Matej, II.CI
11. Jakub Skokan, II.AG
12. Comorek Kristián, II.CI
13. Klucho Lukáš, II.CI
14. Dubovec Jakub, I.CI

Na záver by som chcel poďakovať všetkým zúčastneným za dobrú atmosféru a bezproblémový priebeh súťaže, tímu z I.AG (Boris Čambora, Michaela Božeková, Adriána Svitková, Nicol Galvánková) za pomoc pri organizačných záležitostiach, ďalej pani učiteľke Lenke Mravcovej za spoluprácu a za záverečné vyhodnotenie pani zástupkyni Jaroslave Svrčkovej, ktorá odovzdala ceny najúspešnejším žiakom a záverečným príhovorom uzavrela celú olympiádu.

Fotodokumentácia: odkaz na fotogalériu

Milan Neveďal
poverený učiteľ za organizáciu
biblickej olympiády na SPŠ IT v KNM