Stredná priemyselná škola informačných technológií ukázala svoje kvality počas DOD

5. 12. 2019 privítala Stredná priemyselná škola informačných technológií v Kysuckom Novom Meste svojich budúcich študentov, ktorí prejavili záujem o štúdium v rámci Dňa otvorených dverí. Ten sa niesol v príjemnej predvianočnej atmosfére. Súčasne s touto udalosťou sa uskutočnili už tradične aj imatrikulácie žiakov prvých ročníkov, ktorí boli oficiálne prijatí do študentského cechu.

SPŠ IT má svojou kvalitou výučby stále čo ponúknuť súčasnému trhu práce, ktorý aktívne reaguje na dopyt po kvalifikovaných odborníkoch potrebných pre úspešne sa rozvíjajúcu industrializáciu v regióne i mimo neho.

Deň otvorených dverí otvoril riaditeľ školy Ing. Milan Valek spolu s prezidentom Asociácie spoločnosti IT priemyslu PhDr. Slavomírom Terezkom. Riaditeľ školy s nadšením privítal množstvo mladých ľudí zanietených pre moderné technológie 21. storočia. Predstavil víziu školy a rovnako aj študijné odbory, ktoré sa tu vyučujú s prihliadaním na najnovšie trendy doby. V nasledujúcom školskom roku má SPŠ IT v ponuke študijné odbory strojárstvo, elektrotechnika – priemyselná informatika, mechatronika, informačné a sieťové technológie, logistika a absolútnou novinkou sú inteligentné technológie. Práve odbor inteligentné technológie reaguje na potreby súčasného trhu práce, preto je pre túto školu veľkou výzvou. Spoločným menovateľom tohto odboru má byť umelá inteligencia, ktorá už dávno nie je námetom pre sci-fi filmy či romány.

Kvalita je zárukou úspechu, čo podčiarkujú aj slová Slavomíra Terezku, ktorý predstavil vzdelávací projekt pre školy OpenLab nesúci v sebe veľký potenciál pracovať na reálnych projektoch firiem a vyvíjať hybridné aplikácie a hry. Prezident asociácie zdôraznil potrebu kreativity a logického myslenia v IT priemysle, dôležitosť IKT pre súčasnosť a rovnako aj nedostatok pracovných síl v tejto oblasti. Práve na tieto podnety reaguje ponuka študijných odborov SPŠ IT. Súčasťou tohto stretnutia boli aj súťaže o hodnotné ceny, prezentácia najmodernejšej výpočtovej techniky a najčastejšie používaného softvéru.

Ako sa hovorí, dobrá práca sa chváli sama, čo zdôrazňuje aj množstvo vystavovaných výrobkov, ktoré vznikali priamo pod rukami tunajších študentov. Tí potvrdzujú, že cestou k budúcemu úspechu je tvrdá práca. K interakcii s návštevníkmi prispeli nielen jednotliví vyučujúci, ale aj samotní študenti, ktorí s nadšením prezentovali svoju činnosť na škole a priblížili potenciálnym záujemcom o štúdium obsah výučby jednotlivých študijných odborov. Pre návštevníkov boli pripravené aktivity a tvorivé úlohy, ktoré mohli preveriť šikovnosť, postreh a vedomosti budúcich prvákov, čo ich mohlo posmeliť a utvrdiť v rozhodnutí ich ďalšieho profesijného smerovania. Mali možnosť prezrieť si a vyskúšať činnosť prevodoviek, hydraulických či pneumatických zariadení, modelov, priemyselných robotov, riadiacich systémov, programovanie počítačov a strojov. Ekonomickú časť zas prezentoval odbor logistiky, ktorý pokrýva potreby značného množstva logistických centier na Slovensku a ich dopyt po vysokokvalifikovaných pracovníkoch s dôrazom na flexibilitu vo výrobnom procese od vstupov až po výstupy.

Medzi jednotlivými stanovišťami nechýbali ani budúci zamestnávatelia našich žiakov, ktorí so školou dlhodobo spolupracujú. Stabilnými partnermi sú firmy Schaeffler Slovensko, ELMAX, SIEMENS či Z @ ict KLASTER, v ktorých môžu tunajší študenti zúročiť svoje vedomosti a úspešne sa uplatniť v praxi. Zástupcovia firiem ukázali žiakom prepojenie teórie a praxe. Na DOD participovala aj Žilinská univerzita, ktorú zastupovala Fakulta riadenia a informatiky, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov a Strojnícka fakulta. Práve na spomínaných fakultách nájdu tunajší absolventi najčastejšie svoje ďalšie uplatnenie.

Paralelne s DOD prebiehali pod taktovkou Ing. Jozefy Orlinskej a IV.AG triedy aj imatrikulácie žiakov prvého ročníka. Časť priestorov školy sa tak premenila na stredisko zábavy, humoru a dobrej nálady. Nesmelí prváci sa zapojili do mnohých aktivít, ktoré mali prispieť k ich odhodlanosti a v neposlednom rade i k využitiu ich fantázie. Celým programom sprevádzal študentov Mikuláš so svojimi pomocníkmi. Imatrikulačnú slávnosť zavŕšila tanečná zábava. Štvrtáci tak úspešne prispeli k tradícii, ktorá v študentoch vstupujúcich na strednú školu znásobuje pocit zodpovednosti úspešne realizovať svoje ciele, ktoré si predsavzali, ale aj pocit príslušnosti k tejto škole.

Aj tento ročník Dňa otvorených dverí na Strednej priemyselnej škole informačných technológií bol nabitý bohatou ponukou možností štúdia i uplatnenia. Pod tohtoročný úspešný priebeh DOD sa podpísali pedagógovia, žiaci, odborníci z praxe, ale aj veľké množstvo spokojných návštevníkov, čo je prioritou tejto školy. Veríme, že sa rovnako pozitívne naladení stretneme s mnohými v pozícii budúcich študentov, ktorí svojimi znalosťami a odhodlaním pracovať na sebe prispejú ku kvalitnejšiemu zajtrajšku.

Fotodokumentácia: odkaz na fotogalériu

Mgr. Zuzana Konštiaková