Európske príležitosti pre mládež

V utorok 30. apríla 2019 sa, v rámci hodín Náboženskej výchovy, uskutočnil workshop s názvom Európske príležitosti pre mládež, ktorý viedol p. Lukáš Hrošovský – riaditeľ organizácie SYTEV, ktorá sa vďaka podpore Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR “Programy pre mládež 2014 – 2020”, ktorú administruje IUVENTA- Slovenský inštitút mládeže, zaoberá neformálnym vzdelávaním mládeže a sprostredkúva zahraničné vzdelávacie výmenné pobyty v rámci programu Erasmus+. Pán Hrošovský ďalej pôsobí ako mentor Mestského mládežníckeho parlamentu, koordinátor Mládežníckej klubovne YC-čko a konzultant Informačného centra mladých v Kysuckom Novom Meste.

Samotná téma rozvíjala tieto témy: Zmysel života, Životný štýl, Komunikácia a jej formy, Korene a hodnoty súčasnej Európy. Workshop sa uskutočnil v 4 triedach alebo skupinách 1. ročníka s celkom počtom 64 žiakov.

Po krátkom predstavení organizácie a jej činnosti nasledovala informácia o programe Európskej únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport Erazmus+, ktorý zahŕňa mládežnícke výmeny, tréningy, semináre, iniciatívy, cezhraničné partnerstvá, mládežnícku politiku a dialóg mládeže. Po malej pohybovej aktivite nasledovalo predstavenie programu Európsky zbor solidarity, ktorý je zameraný na vzdelávanie, dobrovoľnícke a solidárne projekty, stáže a vzdelávacie pobyty. Posledný zaujímavý program pre mladých ľudí, ktorý im bol na tejto hodine predstavený, je DiscoverEU umožňujúci mladým ľuďom cestovať po Európe 1 mesiac zdarma.

Na záver prebehla krátka spätná väzba o tom, ktoré konkrétne programy a aktivity Európskej únie pre mladých ľudí žiakov zaujali. Ako vyplývalo z ich slov, boli radi, že sa mohli dozvedieť nové informácie o príležitostiach pre mládež v rámci Európy. Verím, že tieto informácie a kontakty niektorým z nich umožnia zúčastniť sa niektorých aktivít, ktoré sú im na európskej úrovni ponúkané.

Fotodokumentácia: odkaz na fotogalériu.

Milan Neveďal, učiteľ Náboženskej výchovy