Deň otvorených dverí na SPŠ informačných technológií 2018

Dňa 6. decembra 2018 otvorila Stredná priemyselná škola informačných technológií v Kysuckom Novom Meste svoje brány pre všetkých potenciálnych záujemcov o štúdium v rámci Dňa otvorených dverí. Tento, pre školu, významný deň otvoril riaditeľ Ing. Milan Valek, ktorý predstavil koncepciu vzdelávania sústredenú do šiestich študijných odborov s dôrazom na interakciu. Patria k nim odbory: technické lýceum, logistika, informačné a sieťové technológie, mechatronika, strojárstvo či elektrotechnika. Vďaka vysokému záujmu o štúdium má škola v súčasnosti viac ako 800 žiakov. Riaditeľ vyzdvihol dôležitosť vzdelávania v nadväznosti na potreby praxe. Na tento aspekt prihliada škola vďaka svojej vízii kráčať v ústrety modernej dobe. Dôležitosť informačných technológií, na ktorých sa stavia budúcnosť, potvrdil aj čestný hosť pán Slavomír Terezka z Asociácie spoločnosti IT priemyslu. Zároveň zdôraznil, že práve Stredná priemyselná škola informačných technológií je jedna zo siedmich škôl na Slovensku, ktorá má priamu podporu Asociácie spoločnosti IT priemyslu. Svojou propagáciou vzdelávania prostredníctvom informačných technológií zodpovedal otázku, ako naštartovať svoju kariéru v IT oblasti. Budúci študenti mali možnosť zabojovať v skladaní modelov autíčok či zapojiť sa do vedomostných súťaží, v ktorých získali hodnotné ceny.

Pozvanie na tohtoročný Deň otvorených dverí prijali aj zástupcovia spoločností Schaeffler Slovensko, Siemens, Scheidt & Bachmann Slovensko a Elmax Žilina, ktorí informovali o možnostiach uplatnenia na trhu práce. Zástupcovia Strojníckej fakulty, Fakulty riadenia a informatiky a Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity oboznámili záujemcov o možnostiach ďalšieho štúdia absolventov na vysokej škole.

Na dni otvorených dverí si mohli návštevníci pozrieť výrobky súčasných študentov, otestovať jednotlivé funkcie a vymoženosti robotických modelov, dozvedieť sa pozitíva robotizácie, ktorá sa zakráda do súčasného priemyslu, či nahliadnuť do jednotlivých učební, porozprávať sa s pedagógmi i žiakmi a spoznať školu zblízka. Budúcich ekonómov oslovila v študijnom odbore logistika príležitosť študovať problematiku riadenia podniku od vstupov až po výstupy. Alternatívou obchodnej akadémie je zas odbor technické lýceum, ktorý spája všeobecné vzdelávanie a široko profilujúce odborné vzdelávanie a poskytuje komplexnú prípravu na vysokú školu a uplatnenie absolventov v ekonomickej či technickej oblasti.

Nádejní strojári si vyskúšali, ako fungujú prevodovky, hydraulické, pneumatické zariadenia a modely strojov. Záujemcovia o elektrotechniku mali možnosť spoznať zariadenia používané v priemyselnej automatizácii s možnosťou programovania. Chlapci so zanietením pre mechatroniku nahliadli do sveta robotiky, diagnostiky riadiacich systémov a programovania počítačov a strojov.

Vzhľadom na odborné technické vybavenie jednotlivých učební a výklad kvalifikovaných učiteľov nebola o otázky núdza a návštevníci sa tak stali súčasťou živej diskusie. Veľká pozornosť sa sústredila na prepojenosť teórie s praxou, na čo boli zamerané aj jednotlivé stanovištia disponujúce modernými technickými pomôckami, ktoré podporujú vzdelávanie žiakov.

Aj tento ročník DOD na Strednej priemyselnej škole informačných technológií sa môže zaradiť do kategórie tých úspešných vzhľadom na vysokú účasť záujemcov o stredoškolské štúdium. Vďaka patrí našim pedagógom, žiakom, odborníkom z praxe, popredným zamestnávateľom a zástupcom vysokých škôl, ktorí svojím profesionálnym prístupom k príprave a realizácii akcie prispeli k tomu, aby sa DOD niesol v duchu príjemnej atmosféry a dobrého pocitu z kvalitne odvedenej práce. Niektorí návštevníci boli už teraz pevne rozhodnutí pre štúdium na tejto škole. Veríme, že iní ich budú svojím rozhodnutím nasledovať a budeme ich môcť v septembri privítať ako našich nových študentov.

Súbežne s touto akciou sa uskutočnili aj imatrikulácie pre žiakov 1. ročníka, ktorí boli oficiálne „pasovaní“ triedou IV. AG za študentov našej školy. V očiach mnohých prvákov sa javila neistota z toho, akou skúškou odvahy si musia prejsť. Úlohy, ktoré boli prvákom pridelené, boli veľmi originálne a preverili ich zmysel pre gastronómiu, šport, dobrodružstvo či humor. Táto udalosť bola zároveň príležitosťou na utváranie nových priateľstiev. Imatrikulácie boli plné zábavy, dobrej nálady, humoru a zanechali všetkým pekné spomienky, ku ktorým sa budú radi vracať. Právoplatným prvákom preto prajeme úspešný štart do ich štúdia, veľa odhodlania a skvelých výsledkov v ich snažení.

Fotodokumentácia: odkaz na fotogalériu

Mgr. Zuzana Konštiaková