Týždeň s Bielou pastelkou

V týždni od 17 do 21. septembra 2018 sa naša škola aktívne zapojila do 17. ročníka celoslovenskej zbierky s názvom BIELA PASTELKA, ktorú každý rok organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

Cieľom tejto zbierky bolo získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života.

Túto zbierku viacerí učitelia a žiaci našej školy podporili sumou 1 euro alebo inou ľubovoľnou čiastkou, ktorú vložili do pokladničky a ako malú pozornosť za svoju štedrosť dostali bielu pastelku alebo informačný leták.

Zbierka, v priestoroch školy, prebiehala od pondelka do štvrtku na 1. vyučovacej hodine a realizovali ju dva tímy žiakov z II.AG a I.BI (jeden v pavilóne všeobecných a druhý v pavilóne odborných učební).

Vyvrcholením celej akcie bol piatok, 21. september 2018, kde 8 dobrovoľníčok z II.AG pomáhalo Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska v hlavnom celoslovenskom zbierkovom dni v uliciach Kysuckého Nového Mesta.

Za úspešný priebeh celej akcie by som sa chcel poďakovať vedeniu školy, ktoré umožnilo realizáciu tejto aktivity, ďalej kolegom, ktorí aktívne na svojich hodinách podporili túto dobročinnú vec, ale predovšetkým žiakom, ktorí sa podujali vykonať samotnú zbierku, menovite: Šimon Michalenko, Roman Gomola, Mário Knapec, Kristián Korman, Marek Herco, Kristián Laš z II.AG, Filip Kubica, Matúš Martinček, Marián Nečeda, Lukáš Romanec, František Zbojek z I.BI a v piatok v uliciach mesta: Kristína Hartiníková, Klára Ondrašinová, Lucia Papíková, Simona Petreková, Alena Šimúneková, Zuzana Zeljenková, Tatiana Švaňová, Bianka Brodňanová z II.AG.

Na záver by som sa však chcel poďakovať všetkým učiteľom a študentom, ktorí sa dokázali zriecť istej sumy, ktorú mohli použiť na niečo iné, ale rozhodli sa podporiť túto dobrú vec, čím ukázali, že majú veľké srdce, ktoré dokáže pomáhať druhým. Samotnú sumu nebolo možné vyčísliť, keďže pokladničky boli zapečatené, avšak na našej škole bolo rozdaných 130 bielych pasteliek a 122 informačných letákov, z čoho vyplýva, že ide o konkrétnych 252 ľudí, ktorí sa zapojili do tejto dobročinnej akcie.

Fotodokumentácia: odkaz na fotogalériu

Ďakovný diplom
Ďakovný list

Milan Neveďal koordinátor za SPŠ IT KNM