FINANČNÁ SLOBODA A VÝCHOVA K PODNIKANIU

NAJÚSPEŠNEJŠÍ V SR S PROJEKTOM

Aj v tomto roku sa učitelia ekonomických predmetov z odboru logistika zapojili do výzvy na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu pre rok 2018. Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky bolo predložených 47 projektov.

Projekt s názvom „FINANČNÁ SLOBODA A VÝCHOVA K PODNIKANIU“
sa umiestnil na prvom mieste v SR.

Z hodnotených projektov bolo dňa 28. mája 2018 komisiou vybraných 23 projektov. Poradie, výber a výšku pridelených účelových finančných prostriedkov schválila ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Realizácia projektu a vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu sa bude realizovať v súlade s požiadavkami podľa Národného štandardu finančnej gramotnosti verzia 1.2.

Ing. Mravcová Lenka