Obhajoba úspešného ekonomického projektu

Dňa 24. 01. 2018 sa Ing. Jozefa Orlinská zúčastnila na hodnotiacom seminári vybraných projektov na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických pracovníkov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu za rok 2017.

Seminár sa konal v ŠIOV-e v Bratislave za účasti odborníkov z MF SR, MŠ SR, NBS, MPC, JA SR a ďalších inštitúcií. Jeho úlohou bolo zhodnotiť, či poskytnuté finančne prostriedky boli efektívne využité v súlade s plánom a či bol splnený cieľ projektu.

Náš projekt s názvom „Spravuj a riaď svoje financie“ obstál na výbornú, vďaka všetkým členkám PK ekonomických predmetov. Menovite vyjadrujeme poďakovanie Ing. Mravcovej Lenke, ktorá odviedla najväčší kus svedomitej práce.

Veríme, že i v budúcom období sa nám bude rovnako dariť a budeme úspešne reprezentovať a zviditeľňovať našu školu v rámci celého Slovenska.

predseda PK ekonomických predmetov