Spojená škola učí aj deti z iných škôl

Technika sa natoľko stala našou súčasťou, že jej neočakávaná absencia zamrzí nejedného z nás. Nestačí však byť len jej používateľom. Je dobré ju vedieť opraviť, vylepšiť či vytvoriť novú. Toto si dobre uvedomuje i Spojená škola v Kysuckom Novom Meste, a preto sa zameriava na výučbu technických odborov na vyššej úrovni. Aby ešte viac zefektívnila výučbu žiakov, rozhodla sa vytvoriť projekt „Učme sa učením druhých“

Podporu pri realizácii našla u Nadácie Slovenskej sporiteľne, ktorá pomohla s financovaním výstavby multimediálnej učebne a s nákupom učebných pomôcok, súčiastok, materiálu a zariadení.

Cieľov projektu bolo niekoľko. Zvýšiť motiváciu, vedomosti a zručnosti vlastných žiakov, vytvoriť moderné prostredie pre výučbu, zvýšiť záujem detí zo základných škôl o štúdium technických odvetví, zlepšiť spoluprácu so základnými školami, aby žiaci mali ľahší prechod na ďalší stupeň atď.

V rámci projektu sa preto muselo realizovať množstvo aktivít. Najskôr sa svojpomocne prestavala a vybavila modernými zariadeniami učebňa. Následne sa vytvorili učebné pomôcky a materiály, pomocou ktorých sa učili žiaci programovať inteligentné systémy. Aplikovaním aktivizujúcej problémovej metódy sa u žiakov zlepšilo osvojovanie si vedomostí tejto náročnej problematiky, keďže praktická výučba na báze objavovania riešenia úloh s gradujúcimi problémami je ideálnou metódou na výučbu technických predmetov.

V tomto okamihu bolo možné prejsť ku kľúčovej aktivite. Vyškolení žiaci spolu s pedagógom začali navštevovať základné školy, aby na nich vyučovali hravou formou druhých žiakov. Tým, že sa žiaci sami ocitli v úlohe učiteľa, nielenže niečo naučili druhých, ale sami zlepšili svoje prezenčné, komunikačné a odborné zručnosti. Žiakom základných škôl sa tým vytvorila pozitívna klíma a náročná látka im bola prezentovaná im bližším štýlom.

Aby sa efektívne využil aj čas prázdnin, pred ich začatím začali žiaci pracovať na vlastných projektoch zameraných na problematiku riadiacich systémov. So svojimi výtvormi sa následne zapoja do súťaže, pretože každá práca si zaslúži odmenu. V nasledujúcom období sa teda môžeme tešiť na prezentovanie prác, ktoré odzrkadlia kvalitu vedomostí žiakov. Za pomoc pri projekte ďakujeme všetkým zúčastnený osobám a organizáciám.