SPRAVUJ A RIAĎ SVOJE FINANCIE

NAJÚSPEŠNEJŠÍ V SR S PROJEKTOM
Na základe výzvy na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2017 vyhlásenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky sa učitelia ekonomických predmetov z odboru logistika zo Spojenej školy v Kysuckom Novom Meste zapojili do výzvy s projektom

„SPRAVUJ A RIAĎ SVOJE FINANCIE.“

V rámci výzvy bolo Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v stanovenom termíne predložených 57 projektov. Komisiou bolo vybraných 24 projektov, ktorých poradie, výber a výšku pridelených účelových finančných prostriedkov schválil minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Projekt „SPRAVUJ A RIAĎ SVOJE FINANCIE“ sa umiestnil na prvom mieste zo všetkých predložených projektov zo SR s finančnou podporou vo výške 2000 eur.

V rámci projektu sa pedagógovia budú vzdelávať v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu v súlade s Národným štandardom finančnej gramotnosti 1.1.

Získané vedomosti a zručnosti aplikujú pri každodenných finančných rozhodnutiach vo svojej pedagogickej činnosti a výchovno-vzdelávacom procese.
(https://www.minedu.sk/data/files/7417_2017_fg_schvalene_projekty.pdf)

Ing. Lenka Mravcová