Škola bez tabaku alkoholu a drog

GRANTOVÝ PROGRAM ODBORU ŠKOLSTVA A ŠPORTU ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA „Škola bez tabaku, alkoholu a drog“

              

BUĎ IN – ŽI BEZ DROG

Mladí ľudia počas celého procesu vývoja a dozrievania experimentujú, hľadajú svoju identitu, spôsob správania sa, presvedčenie, spoločenské vzťahy. Počas týchto zmien sa mládež musí vyrovnávať s rôznymi ponukami hodnôt, vzorcov správania sa, viery, životných cieľov, etického i politického myslenia. Ocitá sa pred mnohými problémami, prežíva množstvo zmien a k tomu všetkému sa musí naučiť zaujať stanovisko a vyrovnať sa s nimi. Pod vplyvom záťažových, problémových a stresových situácií sa v dnešnej dobe vytráca súdržnosť, presadzuje sa individualizmus, súťaživosť a egoizmus a s tým súvisiaca agresivita, kriminalita, delikvencia, závislosti.

Počas stredoškolského štúdia je mladý človek veľmi ovplyvniteľný. Veľký význam prikladá rovesníckej skupine, ktorá má na neho značný vplyv. Avšak mladý človek je v tomto období aj mimoriadne tvárny, otvorený novým informáciám, aktívny a túžiaci po poznaní. Preto základy primárnej prevencie, ktoré v tomto období u žiakov položíme, budú zohrávať kľúčovú úlohu v ich ďalšom životnom štýle a hodnotovej orientácii.

Významnú úlohu v prevencii drogových závislostí plní škola ako výchovno-vzdelávacia inštitúcia, pretože žiaci trávia v škole množstvo času a učitelia sú odborníci, ktorí žiakov nielen vzdelávajú ale aj vychovávajú. Škola predstavuje bezdrogové prostredie s poskytovaním vhodného príkladu zo strany učiteľov a vychovávateľov.

Prostredníctvom zrealizovaných projektových aktivít žiaci pochopia, že úspešnú budúcnosť im garantuje jedine život bez drogy.

Dokumenty:
Informácie o projekte odkaz pdf
Aktivita 1 odkaz pdf
     Fotodokumentácia k aktivite 1
Aktivita 2 odkaz pdf
     Na skok v Tatrách odkaz pdf
     MY Kysucké noviny: odkaz pdf
      Kysucké Nové Mesto: Web
      Facebook: odkaz
      Zvesti odkaz
     Fotodokumentácia k aktivite 2
Aktivita 3 odkaz pdf
     Fotodokumentácia k aktivite 3 odkaz .doc