Technická myšlienka roka 2016

Vyhlásenie súťaže Technická myšlienka roka 2016
Na základe pozitívnych skúseností z uplynulých ročníkov, Katedra mechatroniky a elektroniky vyhlasuje, za podpory Agentúry na podporu výskumu a vývoja SR a spoločnosti PANASONIC Industrial Devices Slovakia, súťaž pre stredoškolských študentov. Jej hlavným cieľom je získanie nadaných stredoškolských študentov pre univerzitné štúdium v oblasti mechatroniky, elektroniky a priemyselnej informatiky.
Súťaž sa uskutočňuje formou spracovania projektu v rozsahu (2 - 3 A4), ktorého návrh študenti zašlú do 30.11.2016 na e-mail: ondrej.hock@fel.uniza.sk . Hodnotiaca porota vyberie projekty, ktoré sa budú môcť neskôr zúčastniť celoslovenského kola súťaže, organizovaného v priestoroch Žilinskej univerzity.

Študentské projekty môžu súťažiť v týchto kategóriách:
- Priemyselná a výkonová elektronika
- Signálová elektronika
- Mikroprocesory a ich aplikácie
- Mechatronika

Z návrhu projektu (2 - 3 A4) musí byť zrejmé, čo je predmetom riešenia. Zoznam podporovaných projektov bude zverejnený do 16.12.2016 na: www.kme.uniza.sk a zároveň Vám bude zaslaný informačný e-mail. Vybrané projekty postúpia do celoslovenskej súťaže Technická myšlienka roka, ktorej termín je plánovaný na Február-Marec /2017.

Žiaci, ktorí majú záujem o zapojenie sa do súťaže Technická myšlienka roka 2016, môžu osloviť vyučujúcich našej školy, ktorí ich budú ďalej usmerňovať pri riešení projektu.