Zasadanie stredoškolského parlamentu

Aktívni študenti z regiónu Kysúc rokovali v Spojenej škole v Kysuckom Novom Meste

Mladí študenti, zapálení pre zlepšovanie života na školách sa, 8. februára 2016 stretli na pôde Spojenej školy v Kysuckom Novom Meste. Dôvodom tejto netradičnej akcie bolo štvrté zasadanie Regionálneho stredoškolského parlamentu Kysúc. Zástupcovia z jedenástich stredných škôl tu predniesli svoje návrhy týkajúce sa skvalitnenia života mládeže v Žilinskom samosprávnom kraji.

Účastníkov privítala zástupkyňa Spojenej školy v Kysuckom Novom Meste Mgr. Adriana Pečková a zástupkyňa Úradu Žilinského samosprávneho kraja Mgr. Terézia Kulíková, ako i koordinátor Regionálneho stredoškolského parlamentu Ing. František Kajánek.

Mladosť je hravosť a to všetkým dokázala školská kapela, ktorá to po úvodnom slove „odpálila vo veľkom štýle“ nezabudnuteľnou Dočolomanského pieseňou „Zbohom buď, lipová lyžka“, a netradične zhudobnenou Sládkovičovou Marínou. Aj Hviezdoslavova báseň „Ó mládež naša“ v podaní Maje Mikitiukovej, aj pieseň Cesty od hudobnej skupiny Kryštof ukázali spleť rôznych ciest, ktorými sa mladý život môže rozbehnúť.


Hosťujúcu školu, v ktorej sa celý pedagogický zbor usiluje vštepovať žiakom kvalitné vedomosti schopnosti a zručnosti uplatniteľné v dnešnej vedomostnej spoločnosti predstavil žiak študijného odboru informačné a sieťové technológie Tomáš Muška (mimochodom „šikovník“ z III. BI). Účastníkom ponúkol náhľad na študijné odbory, moderne vybavené laboratóriá, e-learningové vzdelávanie, využívanie ASC agendy, vďaka ktorej je na škole zavedená elektronická žiacka knižka, triedna kniha a umožňuje tiež tvorbu rozvrhov, suplovaní a otvorenú komunikáciu s rodičmi.

Pozvanie prijali i významní hostia z rôznych firiem v regióne. Ing. Andrea Tuchyňová a Ján Vnuk nám prestavili spoločnosť INA Kysuce, s. r. o., ktorá je „nummero one“ v oblasti politiky zamestnanosti v regióne Kysúc, popredný výrobca ložísk disponujúci rozsiahlym priemyselným komplexom s jedinečnou technológiou a s modernou organizáciou svojich činností. Podstatu motta tejto firmy „Spoločne hýbeme svetom“ pochopili žiaci prostredníctvom krátkej video upútavky. Všetkých najviac zaujali široké možnosti uplatnenia sa už počas stredoškolského či vysokoškolského štúdia. Pestrá paleta profesií bola pre chlapcov i dievčatá veľký lákadlom.

Pozoruhodná bola i prezentácia o Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. Bratislava. Informácie sa žiaci dozvedeli priamo od odborníkov: Mgr. Pavla Hertingera -manažéra pre vzdelávanie, Mgr. Martiny Hlavatej - manažérky kompetencií na odbore riadenia ľudských zdrojov a Mgr. Pavla-Válka - vedúceho tímu predpisov na odbore inšpekcie a kontroly. Ako blesk mladých zasiahla správa, že táto ambiciózna procesne riadená spoločnosť s vypracovanou firemnou kultúrou v oblasti poskytovania služieb v organizovanej osobnej doprave, člen dôležitých európskych a svetových dopravných železničných inštitúcií má záujem o nadviazanie spolupráce so školami v SR. Hľadá mladý a kvalifikovaný zdroj pracovnej sily so záujmom a nadšením o železničný sektor s možnosťou stabilného a perspektívneho zamestnania, rozvoja a rastu.


Ďalší odborný výklad Ing. Jozefa Poláčeka- zástupcu spoločnosti Scheidt & Bachmann bol pre účastníkov výborným „kompasom“. Členom demonštroval parkovacie systémy, systémy signalizačnej techniky, vybavenia cestujúcich, vydávania cestovných lístkov a. i. Aj oni ponúkajú študentom spoluprácu a možnosti aktívneho uplatnenia sa v tejto korporácii.

Výborným oživením programu boli kreatívne a dynamické súťaže Na tvárach žiakov bolo vidieť sústredenie, váhanie, napätie i radosť zo správnej odpovede, ktorú skvelé obecenstvo odmeňovalo silným aplauzom. Ceny venované Žilinským samosprávnym krajom, ako i spoločnosťou INA Kysuce spol. s. r. o. budú víťazom pripomínať nadobudnuté vedomosti a zážitky. Avšak nikto neobišiel naprázdno. Účastníci boli odmenení symbolickým perníkovým srdiečkom s iniciálkami Regionálneho stredoškolského parlamentu. Spomienky zostali zvečnené i na fotografiách.

Záver patril riaditeľovi Spojenej školy v Kysuckom Novom Meste Ing. Milanovi Valkovi. Poďakoval všetkým hosťom, ktorí boli ochotní venovať svoj čas žiakom, priblížiť im, ako to v reálnom svete chodí. Praktické poznatky sa tak dopĺňajú a spevňujú rebrík ich teoretických vedomostí. Nadobudnuté cenné skúsenosti žiakom ukazujú správny smer pri výbere budúceho povolania. Kúsok po kúsku dopĺňajú skladačku nových vedomostí. Žiaci sa tak môžu stať odborníkmi - správnymi ľuďmi na správnom mieste. Naše poďakovanie patrí i všetkým členom Regionálneho stredoškolského parlamentu, ktorí v priateľskej atmosfére schválili podnetné nápady, do ktorých vložili i „kus horlivého srdca“, a tak dôstojne reprezentovali svoje školy.

Už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné stretnutie v Strednej odbornej škole technickej v Čadci!

J. Komanová, D. Kapitánová, E. Kubaščíková

Fotodokumentácia: odkaz na fotogalériu