Súťaž RoboRAVE

Dňa 8.10.2015 sa v Žiline konal súbor akcií, v rámci ktorých sa naši žiaci zúčastnili prehliadky vedecko-technických prác a robotickej súťaže.
Na krajskom festivale vedy a techniky AMAVET 2015 súťažiaci prezentovali zaujímavé projekty najmä z oblasti elektrotechniky a informatiky. Prezentovali sa projekty ako digitrónové hodiny, farebná hudba a pod. Do prehliadky s vedecko-technickými projektmi sa mohli zapojiť žiaci základných a stredných škôl, ktorí chceli prezentovať svoju výskumno-vedeckú činnosť pomocou panelovej prezentácie. Ich projekty hodnotila komisia zložená z odborníkov z radov vedcov či vysokoškolských pedagógov. Z našej školy sa prezentovania zúčastnil žiak 2.AE triedy s vlastným robotickým ramenom ovládaným z počítača.
Okrem predvádzania projektov prebiehala aj robotická súťaž RoboRAVE. Na Slovensku sa konal prvý ročník tejto súťaže, no celosvetovo ide o súťaž s dlhoročnou tradíciou. RoboRAVE International je najväčšia robotická súťaž organizovaná od roku 2001 v štáte Nové Mexiko, USA pre žiakov vo veku od 9 do 19 rokov. Program “Inquiry Facilitators Inc., RoboRAVE International” prináša súťaž v štýle športov, ktorá deti z bližuje s akademickými apraktickými pracovnými schopnosťami 21. storočia, vďaka čomu sprístupňuje svet vysokých technológii. Názov súťaže vychádza z anglického Robots Are Very Educational (voľne preložené „Roboty sú veľkým prínosom pre vzdelávanie“). Cieľom súťaže je podľa možnosti čo najviac podnecovať žiakov základných a stredných škôl prostredníctvom riešení konkrétnych robotických úloh k odhaľovaniu a rozvíjaniu ich tvorivých schopností v technickej oblasti a tiež podnecovať ich záujem o štúdium technických oborov na stredných a vysokých školách. Napomáhať k vyhľadávaniu talentov v oblasti robotiky a sprístupňovať im výskumné, vývojové a výrobné pracoviská, najmä laboratóriá vysokých škôl v oblasti robotiky. Umožňovať čo najväčšiemu počtu talentovaných žiakov ďalší odborný rast formou účasti v samotnej súťaži a na špecializovaných aktivitách v SR, ako aj zaisťovanie individuálnej i kolektívnej účasti na odborných akciách v zahraničí.
V rámci súťaže sa mohli žiaci zapojiť do jednej z troch kategórii:
1- Line following I. - úlohou každého tímu bolo skonštruovať autonómneho robota schopného sledovať čiaru z východiskového postavenia a pritom niesť „rytiera s kópiou“, ktorého úlohou bolo pomocou kópie zhodiť súperovho rytiera z jeho robota, ktorý išiel po druhej čiare opačným smerom.
2- Line following II. - Úlohou každého tímu bolo skonštruovať autonómneho robota, schopného sledovať čiaru z východiskového postavenia k veži, dopraviť náklad do veže a vrátiť sa späť pre ďalší náklad. Body sa udeľovali v troch trojminútových pokusoch, počas ktorých robot dopravil čo najviac nákladu do zásobníka. V tejto kategórii mala zastúpenie i naša škola žiakom z 2.AM triedy. Vďaka veľkej pružnosti a skúsenostiam bol schopný upraviť program svojho robota tak, aby pri výbere smeru postupoval správnym smerom a tak dopravil do cieľa čo najviac loptičiek. Podarilo sa mu tak obsadiť prvé miesto a získať pre seba užitočnú vecnú cenu.
3- Fire fighting - Úlohou tímu bolo skonštruovať autonómneho robota, schopného uhasiť štyri sviečky. Každý tím mal tri trojminútové pokusy.
Žiakom blahoželáme, za reprezentáciu školy ďakujeme a prajeme veľa úspechu v ďalších súťažiach.