Spoločné vzdelávanie žiakov stredných škôl za pomoci moderných technológií

Spoločné vzdelávanie žiakov stredných škôl za pomoci moderných technológií

Registračné číslo (Kód mikroprojektu) SK/FMP/12/013


         

                    

Obdobie realizácie mikroprojektu:
október 2013 - september 2014
Príjemca:
Spojená škola, Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto (www.spsknm.sk)
riaditeľ: Ing. Milan Valek
Cezhraničný partner:
Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace, Opavská 1119,
708 61 Ostrava-Poruba, Česká republika (www.teleinformatika.eu)
riaditeľ: Ing. Pavel Zubek
Výdavky mikroprojektu:
Celkové oprávnené výdavky (100%): 22 430,00 EUR
Finančný príspevok z ERDF (85%): 19 065,50 EUR
Finančný príspevok zo štátneho rozpočtu SR (10%): 2 243,00 EUR
Vlastné zdroje (5%): 1 121,50 EUR
Operačný program:
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013
Spolufinancovaný fondom:
Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:
1. Podpora sociokultúrneho a hospodárskeho rozvoja cezhraničného regiónu a spolupráce
Oblasť podpory:
1.6 Fond mikroprojektov

Informácie o mikroprojekte (dokument PDF)
Stretnutie predstaviteľov 06. 02. 2014 v Ostrave (dokument PDF)
Dni partnerstva škôl v Ostrave (dokument PDF)
Dni partnerstva škôl v Kysuckom Novom Meste (dokument PDF)
Stretnutie predstaviteľov 11. 09. 2014 v Ostrave (dokument PDF)
Stretnutie predstaviteľov 30. 09. 2014 v Ostrave (dokument PDF)
Brožúra o projekte a o partneroch (Obálka)(Text)

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013