Mechatronika 2387 M

Profil absolventa:

    Je moderný študijný odbor, charakterizovaný ako viacodborový, t.j. zahŕňa podstatné časti doposiaľ samostatných študijných odborov: strojárstvo, elektrotechniku a informatiku. Mechatronickými zariadeniami sú stroje a prístroje, ktoré obsahujú mechanické a elektronické prvky a tiež vykazujú istý stupeň inteligencie. Patrí sem dnes už väčšina strojov i prístrojov, ktoré nás obklopujú. Sú to hlavne priemyselné roboty, automatizované technologické linky, prístroje pre automatizáciu kancelárskych a inžinierskych prác, automatické práčky, video a DVD rekordéry, automobily a podobne. Študenti pracujú na najnovších modeloch a učebných pomôckach nemeckej firmy FESTO, zaoberajúcej sa hydraulikou a pneumatikou, logických automatoch od firmy Siemens a učebných pomôckach od firmy KIA Motors Slovakia. Absolventi sa naučia komunikovať v dvoch svetových jazykoch. Sú pripravení pre prax a tiež na štúdium na vysokých školách hlavne so zameraním na strojárstvo, elektrotechniku, riadenie, informatiku a samozrejme na mechatroniku.

Absolvent má:

 1. schopnosť používať matematických, fyzikálnych, chemických, ekologických a ďalších zákonov pri štúdiu a riešení technických problémov v praxi klasickými spôsobmi i pomocou výpočtovej techniky,
 2. schopnosť aplikovať vedomosti o pohybe, silách vonkajších i vnútorných a ich pôsobení na telesá a sústavy v tuhom, kvapalnom a plynnom stave, vplyvu prevádzkových zaťažení na deformáciu tvaru a možnosť porušenia súčiastok, získať poznatky o únavovej pevnosti,
 3. vedomosti z elektrotechniky, elektroniky a výpočtovej techniky, vrátane znalostí meracích elektrotechnických metód a techník analógových i digitálnych,
 4. znalosť správnej voľby materiálov používaných pri výrobe mechatronických častí v konštrukciách strojov, automatizačných prostriedkov pre riadiacu a regulačnú techniku ako i znalosť ich ďalšieho spôsobu spracovania a zisťovania ich vlastností,
 5. znalosti o zákonitostiach elektrických a magnetických javov, hlavne jednosmerných a striedavých obvodov a elektromagnetického poľa,
 6. znalosti o výrobe a vlastnostiach materiálov pre elektrotechniku, elektroniku a oznamovaciu techniku, hlavne o výrobkoch integrovanej elektrotechniky, vrátane výberu a voľby vhodných materiálov a súčiastok pre konštruovanie častí mechatronických zariadení, prípadne celkov automatizovaných systémov riadenia výrobných procesov,
 7. vedomosti o spôsoboch získavania informácií pre automatizované riadenie o ich transformácii, prenose a spracovaní, o vlastnostiach členov obvodov automatizovaného riadenia (pneumatických, hydraulických a elektrických) a o modelovaní a identifikácii regulovaných a riadených sústav,
 8. znalosť princípov, konštrukcie a činnosti analógových, číslicových, hybridných a riadiacich počítačov, vrátane vedomostí o používaní mikroprocesorov v automatickom riadení procesov,
 9. na základe vedomostí o funkčných princípoch strojov a zariadení poznať funkciu jednotlivých strojových súčiastok vedieť ich navrhovať s uplatnením hľadísk metodiky konštruovania, s využitím normalizovaných súčiastok, technologickosti konštrukcie, ekonomiky, estetiky, ergonómie a ekológie,
 10. vedieť stanoviť priority pri voľbe materiálu navrhovaných súčiastok z hľadiska ich spôsobu výroby, funkcie, životnosti a likvidácie po skončení ich životnosti,
 11. poznať strojárske technológie, včítane CNC systémov, techniky montáží a demontáží,
 12. znalosť výpočtovej techniky a spracovania informácií, t.j. algoritmizáciu výpočtov, prípravy vstupných údajov, rámcovej prípravy programu, komunikácie s výpočtovými prostriedkami a orientácia vo výstupných údajoch počítača,
 13. poznať funkciu a princípy meracích a regulačných zariadení klasických i programovo riadených,
 14. poznať druhy, podstatu, prevedenie a využitie vodných, tepelných, elektrických a ďalších strojov a zariadení, používaných vo výrobe,
 15. poznať organizáciu a riadenie výroby,
 16. poznať základné pojmy a vzťahy z ekonomiky a riadenia firmy,
 17. poznať princípy a zákonitosti manažérskeho riadenia,
 18. poznať základné princípy a metodiky prieskumu trhu a odhadu úspešnosti marketingu,
 19. vedieť využívať výpočtovú techniku pri riešení a formulovaní úloh, zameraných na riešenie obecných problémov i pri riadení technologických procesov,
 20. poznať princípy a vedieť riešiť konkrétne úlohy z robotiky,
 21. poznať princípy pneumatických a hydraulických systémov s mechanickým, elektronickým a programovateľným riadením,
 22. poznať a vedieť aplikovať v praxi princípy a zásady mechatroniky, hlavne pri navrhovaní, konštruovaní, prevádzke a oprave strojov.

Má vedieť:

 1. používať všetku dostupnú výpočtovú techniku ( počítače, tlačiarne, súradnicové zapisovače a ďalšie periférne zariadenia ),
 2. prakticky realizovať konštrukčnú a technologickú prípravu výroby s osobitným dôrazom na využívanie výpočtovej techniky,
 3. mať základné zručnosti v strojníckych, elektrických a elektronických meraniach,
 4. ovládať elektronickú a digitálnu meraciu prístrojovú techniku a používané meracie metódy,
 5. aplikovať automatizované spôsoby výroby - CAM,
 6. ovládať systémy pre návrh konštrukcie súčiastok, obvodov a vyhotovenie výkresovej dokumentácie pomocou systémov CAD,
 7. vyhotoviť technologický postup s rešpektovaním ekonomických, ergonomických i ekologických hľadísk,
 8. zobrazovať súčiastky mechanických, elektrických strojov a elektronických prístrojov a zariadení pre automatizované riadenie procesov a pri zhotovovaní komplexnej technickej dokumentácie strojárskeho a elektrotechnického charakteru.