Logistika 3968 M

Profil absolventa:

    Absolventi študijného odboru 3968 M logistika sú schopní vykonávať práce technických - hospodárskych pracovníkov v priemyselných odvetviach národného hospodárstva, v súkromnom i štátnom sektore. Žiaci dokážu riešiť technicko-ekonomické problémy, najmä logicky myslieť, analyzovať problémy, hľadať rôzne spôsoby a cesty ich riešenia, pohotovo sa rozhodovať. Získané všeobecné a odborné ekonomické - technické vedomosti a zručnosti absolventa sú zárukou optimálneho vykonávania pracovných činností, napr. logistik výroby, logistik skladových operácií, logistik v doprave a preprave ale tiež v oblasti plánovania a riadenia výroby, technickej prípravy výroby atď.
Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností získa absolvent štúdiom široký odborný profil s nevyhnutným všeobecným vzdelaním, s dostatočnou adaptabilitou na príbuzné odbory, logicky mysliaci, schopný aplikovať nadobudnuté základné vedomosti, zručnosti a návyky pri riešení konkrétnych problémov, schopný samostatnej práce i práce v tíme, sústavného samostatného sebavzdelávania s trvalým záujmom o sledovanie vývoja vo svojom odbore štúdiom odbornej literatúry, ovládajúci aj vybrané manuálne zručnosti. Je schopný využívať vedecky fundované metódy práce na zodpovedajúcej úrovni a cieľavedome, rozvážne a rozhodne jednať v súlade s právnymi normami spoločnosti a zásadami vlastenectva, humanizmu, etiky a demokracie. Absolvent získa také schopnosti a vedomosti a flexibilitu svojich schopností, ktoré umožňujú uplatniť sa na pracovnom trhu na Slovensku a v rámci Európskej únie.
Vzdelávací program akcentuje všeobecné a široko profilujúce odborné vzdelávanie, čím vytvára predpoklady pre celoživotné vzdelávanie a sebarealizáciu absolventov.

Absolvent má:

 1. samostatne plánovať financie, základné prostriedky a nehnuteľnosti vzhľadom na potreby a ciele manažmentu podnikania,
 2. viesť systém jednoduchého a podvojného účtovníctva a stratégiu odpisov,
 3. využívať marketingový manažment,
 4. ovládať princípy priebežnej kontroly, diagnostiky skutočného stavu a úrovne podniku,
 5. rozumieť matematickej terminológii a symbolike (množinovému jazyku a pojmom z matematickej logiky) a správne ju interpretovať a používať z nariadení, zákonov, vyhlášok a matematiky,
 6. vysvetliť tendencie vývoja, vedy, techniky a ekonomiky v širších spoločenských súvislostiach a vzťahoch, dôležité pre štúdium a riešenie technických problémov,
 7. definovať základnú odbornú terminológiu z oblasti ekonomiky, hospodárskej a obchodnej korešpondencie, účtovníctva, základov elektrotechniky, základov strojníctva, logistiky,
 8. vysvetliť základné ekonomické pojmy a princípy fungovania obchodných vzťahov v trhovej ekonomike,
 9. vysvetliť organizáciu a riadenie výroby a služieb pri uplatňovaní zásad finančného plánovania a ekonomiky práce,
 10. vysvetliť metodiku a postupy účtovania v sústave podvojného účtovníctva, analyzovať finančnú situáciu podniku z podkladov účtovníctva,
 11. poznať základné právne formy, legislatívne normy podnikania a právne predpisy v doprave, elektrotechnike, strojníctve, normy STN a ISO,
 12. čítať výkresovú dokumentáciu,
 13. vymenovať materiály, ich vlastnosti, triedenie a využitie v elektrotechnike, strojárstve,
 14. vyhľadať základné informácie o technických materiáloch, ich názvoslovie, triedenie, vlastnosti a využívanie,
 15. popísať spôsoby a zariadenia pre premenu polotovaru na výrobok, stroje nástroje a pomôcky, ktorými sa táto premena uskutočňuje,
 16. vymenovať triedenie a funkcie základných druhov strojového zariadenia,
 17. vysvetliť hospodárenie s náradím a skladové hospodárenie vo výrobnom podniku,
 18. vysvetliť blokovú štruktúru počítača a význam jednotlivých blokov,
 19. popísať základné periférne zariadenia počítača a ich vlastnosti,
 20. vysvetliť štruktúru dát a možnosti ich uloženia, základné typy súborov,
 21. vedieť navrhnúť vhodný systém zabezpečenia dát pred zneužitím a ochrany dát pred zničením, pravidlá právnej ochrany softvéru,
 22. ovládať spracovanie ekonomických a hospodárskych podkladov s využitím prostriedkov výpočtovej techniky,
 23. definovať oblasti logistiky a technické prostriedky logistiky,
 24. vysvetliť základy manažmentu, tvorbu a optimalizáciu organizačných štruktúr,
 25. popísať riadenie zásobovacieho reťazca pre rôzne moduly podnikov (výrobné, opravárenské),
 26. vysvetliť systémové procesné väzby,
 27. vysvetliť základy makro, mikro a nanologistiky.

Absolvent vie:

 1. aplikovať získané teoretické vedomosti v praktickej činnosti,
 2. využívať efektívne informačno-komunikačné technológie pri práci vo svojom odbore,
 3. aplikovať vybrané matematické, fyzikálne a chemické postupy pri riešení technických problémov a riešení úloh v hospodárskej praxi,
 4. používať cudzí jazyk k získaniu informácií z rôznych zdrojov a je schopný ho používať ako prostriedok pre potreby svojho povolania aj v medzinárodnej spolupráci,
 5. vytvárať s pomocou osobného počítača ekonomické databázy a niektoré typy účtovných dokladov (napr. faktúry, pokladničné doklady, príjemky a výdajky),
 6. písať desaťprstovou hmatovou metódou, ovládať techniky spracovania textu a dodržiavať normalizovanú úpravu písomností,
 7. vecne, štylisticky, gramaticky a formálne správne vyhotovovať hospodárske písomnosti,
 8. komplexne vykonávať administratívne práce podniku,
 9. pracovať s informáciami používanými v hospodárskom procese a sprostredkúvať ich pre riadenie prostredníctvom výpočtovej techniky,
 10. zabezpečovať sociálno ekonomické informácie pre potreby riadenia (zbierať, triediť, spracúvať, hodnotiť a využívať) pri riešení konkrétnych situácií,
 11. pracovať so základnými právnymi normami s aplikáciou na konkrétne situácie reálnej praxe,
 12. aplikovať metódy prieskumu trhu,
 13. účtovať v jednoduchom účtovníctve i v sústave podvojného účtovníctva s použitím na to určených softvérov,
 14. pracovať s odbornou technickou literatúrou, časopismi a využívať nové poznatky vedy a techniky v oblasti výroby podľa príslušného odborného zamerania,
 15. vyhľadávať základné druhy materiálov v príslušných normách, tabuľkách a katalógoch a určovať z nich základné vlastnosti,
 16. vyhľadať, príp. zhotoviť potrebnú dokumentáciu k jednoduchým výrobným postupom,
 17. aplikovať pri riešení úloh textový editor, tabuľkový procesor, programy pre tvorbu databáz, prezentácii,
 18. aktívne používať odbornú terminológiu,
 19. navrhovať organizáciu a technické zabezpečenie prísunu optimálneho množstva surovín, materiálu a polovýrobkov,
 20. navrhovať usporiadanie výrobného procesu,
 21. spracovávať podklady pre tvorbu plánu výroby,
 22. spracovávať podklady pre cenové kalkulácie,
 23. posudzovať a vyhodnocovať efektívnosť skladového hospodárstva,
 24. vybrať optimálny druh dopravy, dodávateľa prepravných služieb, optimalizovať trasy prepravy,
 25. pracovať s vhodným informačným systémom pre riadenie výroby, plánovanie toku práce od prijatia zákazky, jej spracovania, evidencie, vytvárania komplexnej technickej dokumentácie až po jej vyhodnotenie.