Overenie odbornej spôsobilosti elektrotechnikov

PrílohaVeľkosť
prihlaska-lekar2020.pdf187.98 KB

Oznamujeme študentom študijných odborov 2675 M elektrotechnika, 2694 M informačné a sieťové technológie a 2387 M mechatronika, ktorí spĺňajú podmienky na vykonanie predmetnej skúšky, že dňa .19. 06. 2020. Stredná priemyselná škola informačných technológií, Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto, od 7,30 hod. vykoná skúšky na overenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach elektrických ako elektrotechnik – §21, podľa §21, ods. 3 vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

Stredná priemyselná škola informačných technológií, má zabezpečené všetky predpísané podmienky pre vykonávanie tejto činnosti, i v súvislosti s opatreniami prijatými v reakcii na koronavírus COVID – 19 a preto účastníci sa musia podvoliť týmto opatreniam.

Uchádzač ktorý sa chce zúčastniť skúšky musí priniesť najneskôr v deň konania skúšky, vyplnenú prihlášku na skúšku a potvrdenie od lekára nie staršie ako dva týždne. Túto prihlášku a súčasne potvrdenie od lekára si stiahnite zo stránky školy.