Overenie odbornej spôsobilosti elektrotechnikov

Skúšky na na overenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach elektrických ako elektrotechnik – §21, podľa §21, ods. 3 vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia sa budú konať dňa 21. 06. 2019 Stredná priemyselná škola informačných technológií, Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto, o 7,30 hod. v učebniach na prvom poschodí pavilónu odborných predmetov.

Uchádzači pred skúškami (najneskôr v deň konania skúšky) musia predložiť potvrdenie od lekára o spôsobilosti vykonávať činnosti na technických zariadeniach elektrotechnických ako elektrotechnik - potvrdenie o zdravotnom stave (nie staršie ako dva týždne) a prihlášku na skúšky.