Darujte nám 2% z dane

Vážení rodičia a predstavitelia právnických osôb!

oslovujeme Vás v súvislosti s možnosťou poukázania 2% podielu Vašej zaplatenej dane podľa § 50 Zákona č. 595/2003 Z. z. pre občianske združenie SYTEV, Lipová 810/30, 02401 Kysucké Nové Mesto.

Združenie je založené na podporu a pomoc pri organizovaní výchovno-vzdelávacieho procesu, na podporu športu detí, mládeže a občanov zdravotne postihnutých v našej škole, na podporu mimoškolskej činnosti našich žiakov a pomoc pri obstarávaní a modernizácii učebných pomôcok.

Predsedom tohto občianskeho združenia je Lukáš Hrošovský. Podiel 2% z dane slúži na výučbu grafických systémov, informatiky, výpočtovej techniky a elektronických počítačových systémov pre Vaše deti. Občianske združenie taktiež podporuje rozvojové projekty na skvalitnenie výchovnovzdelávacej činnosti, slúži nám i na spolufinancovanie projektov podporených z Európskej únie. Chceme Vás požiadať o ústretovosť z Vašej strany a aj v tomto roku Vás poprosiť o darovanie 2% z dane občianskemu združeniu SYTEV. K tomu Vám prikladáme Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane.

Vyplnené tlačivá odošlite na daňový úrad podľa Vášho miesta trvalého bydliska. Ak ste osobou, ktorá požiadala zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov, môžete ich poslať po Vašom dieťati do školy a my ho odošleme za Vás. V mene všetkých žiakov a učiteľov našej školy Vám vopred ďakujeme za Vašu pomoc a podporu pri skvalitňovaní podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu v našej škole. Týmto súčasne vytvárate možnosti, aby sa Vaše deti učili s pomocou najnovších moderných učebných pomôcok, zúčastňovali sa rôznych odborných súťaží a získavali vedomosti potrebné pre ich ďalšie úspešné zapojenie sa do pracovného procesu.

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI:
Názov: SYTEV
Sídlo: Lipová 810/30, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa: 000050001248

Postup krokov pre rodičov (odkaz pdf)
Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov (odkaz pdf)
Postup krokov na poukázanie 1,0% (2%) pre právnické osoby (odkaz pdf)
Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie (odkaz pdf)

potvrdenie o zaplatení dane musí byť len na tlačive podľa priloženého vzoru t.j. tlačivo V2Pv17P.
Potvrdenie o zaplatení dane(odkaz pdf)
Vyhlásenie o poukázaní sumy(odkaz pdf)