Informačné a sieťové technológie 2694 M

Profil absolventa:

    Absolvent študijného odboru Informačné a sieťové technológie je kvalifikovaný zamestnanec schopný samostatne vykonávať práce pri projektovaní, konštrukcii, výrobe, montáži, ako aj v prevádzke a údržbe zariadení využívajúce moderné IT.
Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností získava absolvent štúdiom široký odborný profil s nevyhnutným všeobecným vzdelaním, s dostatočnou adaptabilitou, logickým myslením a schopnosťou aplikovať nadobudnuté vedomosti pri riešení problémov samostatne aj v tíme. Rozsah získaných vedomostí mu umožňuje sústavne sa vzdelávať, zaujímať sa o vývoj vo svojom odbore štúdiom odbornej literatúry a časopisov, používať racionálne metódy práce technika a využívať odborné manuálne spôsobilosti. Získané vzdelanie dáva absolventovi predpoklady konať cieľavedome, rozvážne a rozhodne v súlade s právnymi normami spoločnosti, zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie.
Po nástupnej praxi je pripravený na výkon technika konštrukčného, technologického, montážneho a prevádzkového charakteru v oblastiach IT, ale aj na ďalšie funkcie v odborných útvaroch. Odbornou praxou a ďalším štúdiom si zvyšuje svoje zručnosti a vedomosti, čím si zvyšuje svoju odbornú kvalifikáciu.
Absolvent študijného odboru Informačné a sieťové technológie má na základe svojej prípravy všetky predpoklady pre zvládnutie vysokoškolského štúdia.

Absolvent má:

 1. aktívne komunikovať najmenej v dvoch cudzích jazykoch, odporúča sa aby jeden z nich bol anglický jazyk,
 2. ovládať operácie pri práci s počítačom,
 3. pochopiť a osvojiť si metódy informačnej a komunikačnej technológie včítane možnosti učenia sa formou on-line,
 4. základné poznatky z oblasti IT a ich využitia v oblasti elektrotechniky,
 5. riešenie základných elektrotechnických a elektronických obvodov, funkcie, výrobu a prevádzku elektrických prístrojov, zariadení a systémov,
 6. poznať základnú meraciu techniku, princípy a metódy elektrotechnického merania a vyhodnocovania,
 7. poznať vzťah hardvérových a softvérových prostriedkov,
 8. poznať princíp, konštrukciu a činnosť jednotlivých častí ako aj celého systému PC vrátane periférnych zariadení,
 9. široké základy informačných, serverových a sieťových technológií, ich komponentov a ich konfigurovanie a použitie v praxi,
 10. poznať spôsoby vzájomnej komunikácie jednotlivých častí a celkov informačných, serverových a a sieťových technológií,
 11. široké základy práce s operačnými systémami a databázami,
 12. široké základy programovania vo vyššom programovacom jazyku,
 13. poznať základne princípy technológie JAVA,
 14. poznať typografiu, štruktúru a činnosť distribuovaných systémov a ich uplatnenie v in-formačných a sieťových technológiach,
 15. poznať diagnostické postupy pri hľadaní porúch v oblastí hardvéru, softvéru a počítačových sietí
 16. poznať postupy odstráňovania v oblastí hardvéru, softvéru a počítačových sietí,
 17. poznať návrh a aplikovanie riešení bezpečnostnej politiky ochrany citlivých a dôležitých údajov,
 18. poznať zásady práce v oblasti informačných zdrojov a uplatnenia IT v tejto oblasti,
 19. poznať informovanie a informatické služby v modernej spoločnosti od komunikácií až po multimediálne dokumenty,
 20. pracovať s didaktickým softvérom v odbornom vzdelávaní,
 21. poznať princípy činnosti riadiacich jednotiek v elektrotechnických a elektronických zariadeniach konštruovaných na báze jednočipových mikropočítačov alebo PLC, ovládať spôsob ich programovania a poznať simulačné, testovacie a programovacie prostriedky,
 22. poznať základy projektovania a konštruovania elektronických zariadení a schém na PC,
 23. poznať základné pojmy z ekonomiky podniku, trhového mechanizmu, riadenia podniku a firmy, organizáciu dielenskej výroby, mzdovú problematiku, oceňovanie a predaj hotových výrobkov, zásady hospodárnosti.

Absolvent vie:

 1. využívať a pracovať s normami, elektrotechnickými tabuľkami, katalógmi, firemnými manuálmi a projektovou dokumentáciou,
 2. vykonať samostatný rozbor a riešenie jednoduchých problémov z praxe v elektrotechnike, elektronike a v informačných, serverových a sieťových technológiach,
 3. riešiť základné obvody jednosmerného a striedavého prúdu,
 4. navrhovať a realizovať číslicové obvody,
 5. navrhnúť elektronické obvody a zariadenia s využitím IT,
 6. využívať multimediálne zariadenia,
 7. využívať bežné aplikačné a kancelárske softvéry,
 8. obsluhovať a využívať na primeranej užívateľskej úrovni PC,
 9. zvládnuť technickú obsluhu PC a zariadenia konštruovaných na báze jednočipových mikropočítačov alebo PLC,
 10. využívať aplikačné a grafické programy používané v študijnom odbore,
 11. vyhľadávať, spoznávať a šíriť programové produkty typu Open Source,
 12. konfigurovať a inštalovať jednotlivé časti i celého systému PC,
 13. inštalovať a spravovať operačné systémy a aplikačné programy,
 14. navrhnúť a nakódovať jednoduché softverové aplikácie vo vyššom programovacom jazyku, respektíve assembleri,
 15. využívať aplikačné a špecifické softvéry systémov informačných, serverových a sieťových technológií a databáz,
 16. konfigurovať, inštalovať a udržiavať distribuované systémy v informačných serverových, sieťových technológiach a databázach,
 17. prostredníctvom meracej techniky diagnostikovať prevádzkyschopnosť a funkčnosť jednotlivých častí i celého systému,
 18. orientovať sa v produktovej línii technológie JAVA,
 19. orientovať sa v globálnych informačných sieťach a v ľubovoľnom aplikačnom programe,
 20. spravovať web, mail, file a domain servery,

Absolvent sa vyznačuje:

 1. záujem o celoživotné vzdelávanie,
 2. dôslednosťou a zodpovednosťou pri riešení pracovných povinností,
 3. samostatnosťou pri práci, samostatným riešením bežných úloh,
 4. manuálnou zručnosťou v činnostiach konkrétneho odboru,
 5. schopnosťou integrácie a adaptability,
 6. organizačnými a komunikatívnymi vlastnosťami,