Elektrotechnika 2675 M

Profil absolventa:


    Absolventi študijného odboru sú podľa zamerania pripravení na vykonávanie prác v oblasti konštrukcie, výroby a prevádzky slaboprúdových zariadení, obsluhy, montáže, základnej údržby výpočtovej techniky a počítačových sietí. V oblasti konštrukcie sú pripravení pracovať s grafickým programovým systémom OrCAD 16, LaB VIEW, programujú v jazyku C. Navrhujú a programujú riadiace systémy na báze jednočipových mikrokontrolérov rady AVR a PLC, vytvárajú www stránky a iné internetové aplikácie. Absolventi budú vedieť využívať databázové systémy a komunikovať v jednom svetovom jazyku. Odbor im poskytuje najucelenejší pohľad na obsluhu výpočtovej techniky, konštrukčné riešenia počítačov, na návrh a realizáciu počítačových sietí a programovania užívateľských programov. Vo štvrtom ročníku môžu získať „Osvedčenie o odbornej elektrotechnickej spôsobilosti“ podľa §21 v zmysle Vyhlášky č. 718/2002 Z.z. a príprava na certifikát CCNA (Cisco Certified Network Associate) americkej firmy Cisco Systems, ktorý je uznávaný počítačovými firmami a umožňuje pracovať v oblasti návrhu počítačových sietí na celom svete. Môžu si vybrať zameranie na priemyselnú automatizáciu alebo elektronické počítačové systémy. Sú pripravení na štúdium na vysokých školách hlavne technického zamerania.

Absolvent má:

 1. znalosť cudzieho jazyka na úrovni, ktorá mu umožní priamy osobný styk s cudzincami a štúdium zahraničnej, odbornej literatúry,
 2. znalosť širokého základu stredoškolskej matematiky, prírodovedných predmetov a informatiky.

Absolvent pozná:

 1. spôsoby zobrazovania elektrických súčiastok a elektronických zariadení,
 2. materiály, ich vlastnosti a využitie v elektrotechnike, spôsoby výberu a voľby vhodných materiálov na konštruovanie častí a celkov elektronických zariadení,
 3. podstatu a princípy zákonitostí elektrotechniky,
 4. riešenia elektrotechnických a elektronických obvodov, funkcie, výrobu a prevádzku elektrických prístrojov, zariadení a systémov,
 5. plošné spoje a technológiu ich výroby,
 6. základné poznatky z oblasti výpočtovej techniky a jej využitie,
 7. základnú meraciu techniku, princípy a metódy merania a vyhodnocovania,
 8. pojmy a princípy automatizačnej techniky, základné prvky, prístroje a systémy automatizačnej techniky,
 9. automatické riadenia výrobných procesov a diaľkový prenos informácií,
 10. bezpečnostné predpisy v elektrotechnike, ochranu pred úrazom elektrickým prúdom, platné normy, zásady prvej pomoci a neodkladnej resuscitácie,
 11. zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce, tvorby a ochrany životného prostredia,
 12. základné pojmy z ekonomiky podniku, trhový mechanizmus, riadenie podniku a firmy, organizáciu dielenskej výroby, mzdovú problematiku, oceňovanie a predaj hotových výrobkov, zásady hospodárnosti,
 13. funkciu základných súčastí PC,
 14. základy práce s operačnými systémami a základy programovania vo vyššom programovacom jazyku.

Absolvent vie:

 1. zhotovovať základnú projektovú dokumentáciu elektrických zariadení a inštalácií, určiť elektrotechnický materiál podľa účelu zariadenia so zreteľom na vlastnosti a spôsob spracovania,
 2. vykonať samostatný rozbor a riešenie jednoduchých problémov z elektrotechnickej praxe, riešiť základné obvody jednosmerného a striedavého prúdu,
 3. zvoliť s ohľadom na technické a ekonomické požiadavky správne postupy riešenia,
 4. obsluhovať na primeranej úrovni IT,
 5. diagnostikovať prevádzkyschopnosť a funkčnosť systémov prostredníctvom meracej techniky,
 6. obsluhovať a prevádzkovať automatizované systémy,
 7. využívať aplikačné programy na spracovanie textu, tabuľkového procesora, tvorbu prezentácie, databáz, grafiky a technickej dokumentácie v elektrotechnike a príbuzných odboroch,
 8. orientovať sa v globálnych informačných sieťach.